Χρεώσεις & Όρια

Ποια είναι η τιμή των εισερχομένων συναλλαγών στη Bankera;

Incoming SEPA transactions at Bankera are free, while outgoing transactions might carry a fee. For more information, check our pricing schedules for personal and business accounts.

A smiling vector graphic man, thinking about questions.
A smiling vector graphic man, thinking about questions.