Paskolos sutartis bendrosios sąlygos

 1. 1. Bendra informacija

  1. Paskolos gavėjas nori gauti Paskolą, o Paskolos davėjas sutinka suteikti Paskolos gavėjui Paskolą, kuri gali būti užtikrinta Paskolos gavėjo prievolių įvykdymo Užtikrinimo priemonėmis.
  2. Paskola suteikiama Paskolos gavėjo verslo veiklai finansuoti. Paskolos gavėjas patvirtina, kad jei jis yra fizinis asmuo, jis nėra vartotojas pagal bet kurią taikytiną teisę ir Paskola bus naudojama tik savo verslo tikslams.
 2. 2. Aiškinimas

  1. Sąvokos
   1. Sutartis – visas sutarties dokumentų, sudarančių Paskolos sutartį, paketas, kurį sudaro Bendrosios sąlygos (šis dokumentas), Užtikrinimo nuostatos ir atskiros sutartys ar dokumentai, sudarantys Užtikrinimo priemones, taip pat Specialiosios sąlygos ir bet kuris kitas dokumentas, išvardytuose dokumentuose nurodytas nuorodos pagalba, arba dėl kurio sąlygų Šalys susitarė atskirai, arba kurį Paskolos gavėjas buvo paskelbęs Platformoje, jei tokiame dokumente tiesiogiai ar netiesiogiai pateikiamos nuorodos į šią Sutartį.
   2. Susijęs asmuo – mes ir kiekvienas iš mūsų atitinkamų akcininkų, dukterinių įmonių, darbuotojų, rangovų, atstovų, direktorių, pareigūnų, partnerių, padalinių, draudikų, patarėjų, paslaugų teikėjų, advokatų, licencijų davėjų ir teisių perėmėjų.
   3. Darbo diena – kalendorinė diena, kurią bankai atlieka operacijas Lietuvos Respublikoje, išskyrus oficialių švenčių ir nedarbo dienas (šeštadienius ir sekmadienius). Jei bet kuris mokėjimas ar operacija yra susijusi su paslaugų teikėjais iš kitų šalių, darbo dienos sąvoka apibrėžiama atsižvelgiant ir į tos šalies valstybines šventes.
   4. Delspinigiai – Specialiosiose sąlygose nustatyto dydžio netesybos, kurias Paskolos gavėjas moka už bet kokį pavėluotą mokėjimą pagal Sutartį, skaičiuojant nuo kiekvienos pavėluoto mokėjimo pagal Sutartį sumos už kiekvieną vėlavimo dieną iki visiško atsiskaitymo dienos;
   5. Įsipareigojimų nevykdymo atvejis – bet koks įvykis ar aplinkybė, nurodyti 17.1 punkte.
   6. Mokestis – bet koks Specialiosiose sąlygose nustatytas mokamas arba sumokėtas mokestis. Tai gali būti Sutarties sudarymo mokestis, pavėluotų mokėjimų administravimo mokestis ir kt.
   7. Nenugalimos jėgos aplinkybė (Force Majeure) – bet koks įvykis, kurio Paskolos davėjas negali pagrįstai kontroliuoti, įskaitant (bet neapsiribojant) potvynį, nepaprastas oro sąlygas, žemės drebėjimą ar kitą nenugalimą jėgą, gaisrą, karą, sukilimą, riaušes, darbo ginčą, avariją, vyriausybės veiksmus, ryšių ar elektros energijos tiekimo sutrikimą, įrangos ar programinės įrangos gedimą ar bet kokią kitą priežastį ar aplinkybę, kurių negali kontroliuoti Paskolos davėjas. Šalys susitaria, kad koronaviruso Covid-19 pandemija ir aplinkybės, tiesiogiai susijusios su šia pandemija ar panašiomis situacijomis, nėra laikomi force majeure įvykiais.
   8. Bendrosios sąlygos – šis dokumentas, kuris yra Sutarties dalis ir kuriame nustatomos pagrindinės mūsų santykių taisyklės, taip pat bendrosios nuostatos dėl Paskolos suteikimo ir Užtikrinimo priemonių taikymo.
   9. Įsiskolinimas – bet kokia Paskolos gavėjo prievolė sumokėti ar grąžinti bet kokią esamą ar būsimą, faktinę ar galimą, individualią ar bendrą pinigų sumą ar turtą, bet kokias šių įsipareigojimų garantijas ar iš to kylančią atsakomybę prieš Paskolos davėją, kuri visais atvejais apime, bet neapsiriboja tokiais mokėjimais kaip Paskolos grąžinimas, Palūkanų ar Delspinigių mokėjimai, Mokesčiai, išlaidos ar bet kokie kiti mokėjimai pagal šią Sutartį.
   10. Palūkanos – bendrosios palūkanos, kurios yra apskaičiuojamos kaip metinė palūkanų norma, kurią Paskolos gavėjas įsipareigoja mokėti Paskolos davėjui už naudojimąsi Paskolos suma, kurios yra skaičiuojamos kiekvieną dieną nuo Paskolos suteikimo momento iki visiško Paskolos grąžinimo ir visų Įsiskolinimų sumokėjimo. Palūkanų dydis nurodomas Specialiosiose sąlygose.
   11. Paskola – pinigų sumą, kurią suteikia Paskolos davėjas, o Paskolos gavėjas prisiima įsipareigojimą ją grąžinti pagal Sutarties sąlygas. Paskolos suma visada apskaičiuojama eurais (EUR), tačiau gali būti grąžinama kaip eurais ar kita valiuta, jei tam buvo suteiktas mūsų leidimas. Paskolos suma nurodoma Specialiosiose sąlygose.
   12. Grąžinimo terminas – data, iki kurios turi būti grąžinama visa Paskolos suma, sumokėti visi mokesčiai ir kiti mokėjimai, jei jie nebuvo sumokėti anksčiau. Grąžinimo terminas nurodomas Specialiosiose sąlygose.
   13. Šalys arba Šalis – Paskolos gavėjas ir Paskolos davėjas kartu arba atskirai.
   14. Platforma – “Bankera” platforma, pasiekiama adresu bankera.com arba, jei leidžia techninės galimybės naudojant atitinkamas programėles, kur galima kreiptis dėl Paskolos.
   15. Mokėjimų grafikas – mokėjimų grafikas, kuriame nustatomi Paskolos grąžinimo, Palūkanų ir kitų mokėjimų pagal Sutartį terminai ir sumos. Grafikas nurodomas Specialiosiose sąlygose.
   16. Užtikrinimo priemonės – bet kokios Paskolos gavėjo prievolių užtikrinimo priemonės (Paskolos gavėjo ar trečiosios šalies garantija, laidavimas, vekselis ir kitos), dėl kurių Šalys susitaria ir jas nurodo Specialiosiose sąlygose kaip priimtina priemonę, skirtą Paskolos gražinimo, bet kokio Įsiskolinimo padengimo ir bet kokio kito Paskolos gavėjo sutartinių įsipareigojimo tinkamo įvykdymo užtikrinimui. Užtikrinimo priemonės nurodomos Specialiosiose sąlygose.
   17. Užtikrinimo nuostatos – Sutarties nuostatos (kartu su visais su Užtikrinimo priemonėmis susijusius dokumentus) dėl Paskolos gavėjo prievolių Paskolos davėjui užtikrinimo.
   18. Specialiosios sąlygos – papildomas šios Sutarties dokumentas, kuriame nurodomos individualios Paskolos suteikimo ir Užtikrinimo priemonių nuostatos.
   19. Piniginė – Paskolos gavėjo skaitmeninė sąskaita Platformoje.
   20. Mes arba Paskolos davėjas – įmonė, siekianti suteikti Paskolą: UAB Pervesk, juridinio asmens kodas 304553371, buveinės adresas Rinktinės g. 5, 09234 Vilnius, Lietuva.
   21. Jūs arba Paskolos gavėjas – Platformos vartotojas, siekiantis pasiimti Paskolą, kurio rekvizitai nurodyti Specialiosiose sąlygose. Paskolos gavėjas turi būti tinkamai įsteigtas ir veikti kaip juridinis asmuo ar kita juridinė struktūra (pvz., asociacija, partnerystė, korporacija, kitas korporatyvinės struktūros asmuo, patikos fondas ir kitos formos juridinė organizacija ar subjektas, kurio įsisteigimą leidžia atitinkamos šalies teisės akti), o tuo atveju, jei Paskolos gavėjas yra fizinis asmuo, jis turi turėti visišką teisnumą ir veiksnumą teisėtai sudaryti sutartis pagal taikytiną teisę.
  2. Aiškinimo taisyklės, nustatančios, kad Sutartyje:
   1. punktų ir dalių pavadinimai neturi įtakos Sutarties aiškinimui;
   2. nuoroda į asmenį, reiškia nuorodą tiek į fizinį asmenį, tiek į įmonė, juridinį asmenį, korporaciją, partnerystę, neinkorporuotą asmenų organą, vyriausybę, valstybę arba bet kurią asociaciją, patikos fondą, bendrą įmonę ar konsorciumą (nepriklausomą ar neturintį atskiro juridinio asmens statuso) ir asmens asmeninius atstovus, teisių perėmejus ir paskirtuosius asmenis;
   3. jei kontekste nenurodyta kitaip, vienaskaita pavartoti žodžiai gali reikšti daugiskaitą, o daugiskaita – vienaskaitą;
   4. šalis apima ir visus tokios šalies teisių perėmėjus ir paskirtuosius asmenis;
   5. paros laikas yra Lietuvos laikas;
   6. rašytinis dokumentas taip pat gali reikšti elektroninį laišką ir informaciją, teikiamą per Platformą;
   7. šalies įsipareigojimas ko nors nedaryti taip pat reiškia įsipareigojimą neleisti, kad tai būtų padaryta;
   8. visi žodžiai, vartojami po žodžių įskaitant, pavyzdžiui, apima, pavyzdžiui, ar bet kokių panašių žodžių junginių, turi būti interpretuojami kaip pavyzdžiai ir neriboja prieš tai parašytų žodžių, aprašymo, apibrėžimo, frazės ar termino, prasmės;
   9. pakeitimas gali reikšti novaciją, pakeitimą, atnaujinimą ar papildymą (pakeitimas turi būti atitinkamai sudarytas);
   10. turtas apima esamą ir būsimą turtą, įmones, pajamas, teises ir visas kitas naudas;
   11. leidimas gali reikšti patvirtinimą, leidimą, sutikimą, išimtį, paraišką, licenciją, notarinį patvirtinimą, registraciją ir įsakymą;
   12. besitęsiantis Įsipareigojimų nevykdymo atvejis reiškia tokį atvejį, kuris nebuvo pašalintas ar nutrauktas;
   13. žodžiai nustatyta ar nustatoma reiškia, jei nenurodyta priešingai, kad nustatymas buvo atliktas jį atlikusio asmens nuožiūra;
   14. bet kokio turto, įmonės ar verslo perleidimas reiškia asmens turto, įmonės ar verslo pardavimą, nuomą, licenciją, perdavimą, paskolą ar kitokį perleidimą (nesvarbu, ar tai būtų savanoriškas ar priverstinis, vienkartinis sandoris ar sandorių serija); ir
   15. reguliavimas apima bet kurį vyriausybinės, tarpvyriausybinės ar viršnacionalinės institucijos, agentūros, departamento ar reguliuojamos ar savireguliacijos principais veikiančios valdžios institucijos ar bet kokios organizacijos reglamentą, nustatytą taisyklę, direktyvą, reikalavimą ar gaires (turinčias ar neturinčias teisės akto galią) su visais jų pakeitimais.
  3. Struktūra
   1. Šios Sutarties Bendrąsias sąlygas sudaro standartinės sąlygos, kurios bus taikomos ir reglamentuos kiekvieną mūsų su Jumis sudarytą Paskolos sandorį ir visų su tuo susijusių įsipareigojimų vykdymą.
   2. Atskiros pagrindinės mūsų su Jumis sudaryto Paskolos sandorio nuostatos yra išdėstytos Specialiosiose sąlygose, kurios taip pat sudaro Sutarties dalį.
   3. Siekdamas apsaugoti Paskolos davėją nuo Paskolos gavėjo nemokumo, Paskolos gavėjas pateikia Paskolos davėjui Užtikrinimo priemones, laikantis Užtikrinimo priemonių nuostatų, kurios pateiktos Bendrosiose sąlygose ir kituose su Užtikrinimo priemone susijusiuose dokumentuose (garantinis raštas, vekselis ir kita).
   4. Sutartis taip pat taikoma ir aiškinama kartu su visais papildomais dokumentais, pateiktais kartu su Sutartimi arba atskirai pateikiamais Platformoje, pavyzdžiui, su bet kokiu kitu susitarimu ar mūsų techniniais reikalavimais, ataskaitomis, gairėmis ar principais, įskaitant visus šių dokumentų atnaujinimus ir informacija, kurie sudaro neatsiejamą Sutarties dalį ir kartu su ja sudaro vieną dokumentą, kuris reglamentuoja Paskolos suteikimą ir jos naudojimą bei reglamentuoja mūsų santykius su Jumis.
 3. 3. Sutarties objektas

  1. Pagal Sutartyje numatytas sąlygas, įskaitant visas jos dalis, Paskolos davėjas savo nuožiūra suteikia Paskolos gavėjui Paskolą, o Paskolos gavėjas įsipareigoja suteikti Užtikrinimo priemonę, grąžinti Paskolą, sumokėti Palūkanas ir Mokesčius ar bet kokius kitus Įsiskolinimus pagal Sutartį ir įvykdyti visas kitas Sutartyje numatytas prievoles.
 4. 4. Tikslas

  1. Paskolos gavėjas turi panaudoti gautą Paskolą toliau nurodytais tikslais:
   1. tikslais, susijusiais su jo verslu, prekyba, amatu ar profesija (ne vartojimo tikslais). Paskolos gavėjas (juridinis ar fizinis asmuo) visada privalo užtikrinti šios sąlygos laikymąsi;
   2. specifiniais tikslais, jei dėl to sutarta Specialiosiose sąlygose.
  2. Paskolos davėjas gali, bet neprivalo, stebėti ar tikrinti, kaip naudojama Paskola. Tačiau, Paskolos gavėjas įsipareigoja pateikti Paskolos davėjui Paskolos panaudojimo įrodymus pagal Paskolos davėjo prašymą.
 5. 5. Sutarties sudarymas

  1. Ši Sutartis yra laikoma sudaryta, kai po Jūsų kreipimosi dėl Paskolos per Platformą, mes pateikėme Jums teigiamą sprendimą dėl Paskolos, pateikėme Sutartį, nurodėme atskiras Specialiųjų sąlygų nuostatas, susitarėme dėl visų Sutarties dokumentų ir juos pasirašėme.
  2. Priklausomai nuo Jūsų jurisdikcijos ir joje taikomų teisės aktų, Jums gali nepavykti sudaryti Sutarties. Mes pasiliekame teisę pasirinkti veikti tik atitinkamo rinkose ir jurisdikcijose ir galime apriboti Paskolų prieinamumą arba atsisakyti Paskolos teikimo paslaugos tam tikrose šalyse ir jurisdikcijose.
  3. Paskolos gavėjas pripažįsta ir sutinka, kad Sutartis gali būti vykdoma ir sudaroma elektroniniu būdu per Platformą, el. paštą ar kitu elektroniniu būdu arba apsikeičiant fiziškai pasirašytomis Sutarties kopijomis naudojant elektroninio ryšio priemones, papildomai neapsikeičiant Šalių fiziškai pasirašytų spausdintų dokumentų kopijų ir kad Paskolos gavėjo elektroninis parašas (naudojant elektroninį patvirtinimą Platformoje paspaudus atitinkamus mygtukus, pažymėjus žymimuosius laukelius ir patvirtinus sutikimą naudojant saugius autentifikavimo kodus (SMS arba patvirtinimas per programėles) arba pateikiant pasirašytą ir skenuotą dokumentą, arba elektroninį patvirtinimą kitoje skaitmeninių dokumentų pasirašymo platformoje) turi tokį patį teisinį poveikį, galiojimą ar vykdytinumą kaip ranka pasirašytas parašas kaip kad numatyta bet kuriame galiojančiame teisės akte. Toks parašas turi privalomą teisinę galią tiek Šalims, tiek bet kuriai trečiajai šaliai.
  4. Šalys susitaria ir Paskolos gavėjas patvirtina, kad Sutartis ar bet kuris dokumentas, pasirašytas tokiu būdu, kaip aprašyta aukščiau, pagal galiojančius teisės aktus yra laikomas lygiaverčiu rašytiniam dokumentui, pasirašytam abiejų Šalių, ir bus taikomas Paskolos gavėjui, kaip ir rašytinis dokumentas.
  5. Pasirašydamas (priimdamas per Platformą) Sutartį, Paskolos gavėjas patvirtina, kad ši Sutartis, įskaitant visas Sutarties dalis, tokias kaip Bendrosios sąlygos su Užtikrinimo nuostatomis, Specialiosios sąlygos ir visa Platformoje esanti informacija, buvo kruopščiai peržiūrėta ir visos sąlygos atitinka tikrąją Paskolos gavėjo valią ir ketinimus ir jis sudaro Sutartį savo paties iniciatyva, neturėdamas pretenzijų Paskolos davėjui dėl Sutarties sudarymo tvarkos, jos formos ar kitos tvarkos, susijusios su Šalies identifikavimu.
  6. Ši Sutartis gali būti sudaryta bet kiek egzempliorių ir bet kuris iš jų turės tokią pačią galią kaip, kad parašai būtų ant kiekvieno iš jų.
 6. 6. Paskolos suteikimas

  1. Paskolos sumą, nurodytą Specialiosiose sąlygose, suteiksime Paskolos gavėjui per 5 (penkias) darbo dienas po Sutarties pasirašymo arba per bet kurį kitą laikotarpį, jei dėl to Šalys susitarė Specialiosiose sąlygose ir jei Paskolos gavėjas yra pateikęs Paskolos davėjui visus reikalaujamus dokumentus, sumokėjęs visus taikomus Mokesčius ir atitinka visas kitas Sutartyje nustatytas sąlygas. Paskolos davėjas turi teisę vienašališkai pratęsti šį terminą savo nuožiūra dėl toliau išvardytų ar kitų priežasčių ir nėra atsakingas už Paskolos gavėjo ar trečiųjų šalių nuostolius, susijusius su tokiu pratęsimu.
  2. Dėl teisinių reikalavimų, valdžios institucijų prašymų ar vidaus rizikos valdymo procedūrų Paskolos davėjas gali bet kuriuo metu įvykdyti bet kokį Paskolos gavėjo ar suteiktos Užtikrinimo priemonės ar jos teikėjo patikrinimą, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, „Pažink savo klientą“ (KYC) procedūra, nuodugniu patikrinimu, mokumo ir veiklos patikrinimu, patikrinimu vietoje ir kitomis procedūromis, o Paskolos gavėjas įsipareigoja savo lėšomis aiškiai ir tiksliai pateikti visą reikalaujamą informaciją ir dokumentus ir užtikrinti galimybę atlikti patikrinimą vietoje.
   1. Pateikdami šią ar bet kokią kitą reikalaujamą informaciją, turite užtikrinti, kad informacija yra tiksli, autentiška, teisinga ir nėra klaidinanti ar apgaulinga, nepažeidžia jokių įstatymų, statutų ar kitų teisės aktų, ir Jūs turite pranešti mums apie bet kokius Jūsų mums pateiktos informacijos pasikeitimus.
   2. Atsižvelgiant į šias aplinkybes, Jūs įgaliojate mus tiesiogiai arba per trečiąsias šalis atlikti bet kokius tyrimus, kurie, mūsų manymu, yra būtini norint patikrinti Jūsų tapatybę, įvertinti Jūsų kreditingumą ir mokumą ir (arba) apsisaugoti nuo sukčiavimo ar aptikti pinigų plovimą, terorizmo finansavimą ar bet kurį kitą finansinį nusikaltimą, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, įgaliojimą pateikti užklausą dėl asmens tapatybės informacijos viešose ataskaitose (pvz., Jūsų vardas, adresas, ankstesnis adresas ar gimimo datą), arba užklausą dėl bet kokios kitos informacijos, kuri gali būti reikalaujama Jūsų kreditingumo patikrinimui pagal taikomus teisės aktu ar mūsų vidaus procedūras ir imtis visų veiksmų, kurie, mūsų nuomone, yra pagrįstai būtini, atsižvelgiant į tokių užklausų ir ataskaitų rezultatus. Prireikus turėsite įgalioti bet kurias trečiąsias šalis, kurioms tokios užklausos ar prašymai gali būti nukreipti, kad jie visapusiškai į juos atsakytų, arba gauti tokius duomenis patys ir atsakyti mums mūsų pagrįstai reikalaujamu būdu.
   3. Jei nepateikiate reikiamos informacijos ar dokumentų arba paaiškėja, kad jie yra melagingi ar klaidinantys, arba Paskolos gavėjas neužtikrina galimybės atlikti patikrinimą vietoje arba patikrinimo metu paaiškėja Paskolos davėjui nepriimtinos aplinkybės, Paskolos davėjas turi teisę nesuteikti Paskolos ar nedelsdamas paprašyti grąžinti Paskolą, pasinaudoti Užtikrinimo priemone Paskolos ar bet kokio Įsiskolinimo pagal Sutartį grąžinimui, reikalauti papildomų Užtikrinimo priemonių ar atlikti bet kokius kitus teisinius veiksmus aprašytus 17.2 punkte.
  3. Paskolos davėjas turi neginčijamą teisę atsisakyti suteikti Paskolą savo nuožiūra, nenurodydamas jokių priežasčių. Tokiu atveju Paskolos davėjas atsisako visų savo teisių į Užtikrinimo priemones, grąžina Paskolos gavėjui visus originalius Užtikrinimo priemonių dokumentus, o toks veiksmas laikomas Sutarties nutraukimu. Tokiu atveju, Užtikrinimo priemonės grąžinamos arba jų atsisakoma per 5 (penkias) darbo dienas po Paskolos davėjo sprendimo neišduoti Paskolos. Tačiau Paskolos davėjas turi teisę vienašališkai pratęsti šį terminą dėl pagrįstų priežasčių ir nėra atsakingas už Paskolos gavėjo ar trečiųjų šalių nuostolius, susijusius su tokiu pratęsimu. Paskolos davėjui atsisakius suteikti Paskolą ar bet kurią jos dalį, jis neturi apie tai papildomai pranešti Paskolos gavėjui. Paskolos gavėjas jokiu būdu neturi teisės reikalauti Paskolos suteikimo.
  4. Paskola bus suteikta (atsiimta) eurais (EUR) (arba kita valiuta, jei dėl to Šalys susitarė Specialiosiose sąlygose) į Piniginę arba į kitą sąskaitą, jei dėl to Šalys susitarė Specialiosiose sąlygose.
  5. Paskolos gavėjas atleidžia Paskolos davėją nuo bet kokios taikytinos atsakomybės ir Paskolos davėjas neatsako už Paskolos gavėjo ar trečiųjų šalių nuostolius, susijusius su Paskolos nesuteikimu ar Užtikrinimo priemonės saugojimu, kol ji nebus grąžinta Paskolos gavėjui.
 7. 7. Išankstinės sąlygos

  1. Paskolos davėjo įsipareigojimui suteikti Paskolą taikomos toliau nurodytos išankstinės sąlygos:
   1. Paskolos gavėjas atitinka visus reikalavimus ir įvykdė visas Sutartyje ir Platformoje nustatytas sąlygas.
   2. 15 punkte pateikti pareiškimai ir garantijos yra visais atžvilgiais tikri ir teisingi ir bus tikri ir teisingi visais atžvilgiais iškart po to, kai Paskolos davėjas sutiko suteikti ar suteikė Paskolą; ir
   3. Nėra jokio Įsipareigojimų neįvykdymo atvejo ir jis neatsiras dėl suteiktos Paskolos.
   4. Paskolos gavėjas pateikė Paskolos davėjui Užtikrinimo priemonę (jei taikoma), užtikrindamas, kad visi svarbūs dokumentai yra tinkamai pasirašyti įgaliotų asmenų ir pateikti Paskolos davėjui.
   5. Paskolos gavėjas sėkmingai įvykdė visas registravimo, tikrinimo ir kitas Platformoje reikalaujamas procedūras, arba procedūras, kurių atskirai reikalauja Paskolos davėjas.
   6. Paskolos gavėjas pateikė visus dokumentus apie savo finansinę būklę, mokumą (įskaitant visą informaciją apie bet kokius Paskolos gavėjo įsipareigojimus trečiosioms šalims, gautas ir suteiktas garantijas, laidavimus, sudarytas prievolių užtikrinimo priemonių sutartis, taip pat visą kitą informaciją, kuri gali turėti reikšmingą poveikį Sutarties sudarymui) ir pajamų šaltinį, ir jokia informacija nebuvo tyčia ar netyčia nuslėpta ar neatskleista Paskolos davėjui.
   7. Paskolos davėjas atitinka visus finansinius rodiklius, nurodytus Specialiosiose sąlygose, jei jie taikomi.
   8. Nėra jokių aplinkybių, kurios turėtų ar galėtų turėti neigiamos įtakos Paskolos gavėjo mokumui ar galimybei bet kuriame kitame kontekste grąžinti Paskolą ar įgyvendinti bet kurias kitas Sutarties sąlygas.
  2. Paskolos davėjas turi teisę stebėti ir bet kuriuo metu reikalauti, kad Paskolos gavėjas patvirtintų ir pateiktų pakankamai įrodymų dėl bet kurios iš aukščiau nurodytų išankstinių sąlygų galiojimo.
  3. Jei bet kuri iš aukščiau paminėtų sąlygų neįvykdyta, Paskolos davėjas turi teisę vienašališkai nedelsiant nutraukti Sutartį ir nepranešęs apie tai Paskolos gavėjui:
   1. Nesuteikti Paskolos, jei tokios aplinkybės atsiranda iki Paskolos suteikimo. Tokiu atveju taikomos 6.3 punkto nuostatos.
   2. Paprašyti grąžinti visą Paskolą ir sumokėti visus Įsiskolinimus pagal Sutartį, taip pat panaudoti Užtikrinimo priemones kaip aprašyta 8.10 punkte arba atlikti kitus veiksmus, nurodytus 17.2 punkte, jei Paskola jau buvo suteikta.
  4. Paskolos gavėjas atleidžia Paskolos davėją nuo bet kokios taikytinos atsakomybės ir Paskolos davėjas neatsako už Paskolos gavėjo ar trečiųjų šalių nuostolius, susijusius su Paskolos nesuteikimu ar Užtikrinimo priemonės panaudojimu, kaip aprašyta aukščiau. Paskolos gavėjo sumokėtos mokėtinos sumos nebus grąžintos.
 8. 8. Užtikrinimo priemonių taikymo nuostatos

  1. Šis skyrius taikomas, jei pagal Sutartį yra naudojamos Užtikrinimo priemonės.
  2. Paskolos davėjas sutinka suteikti paskolą Paskolos gavėjui, jei Paskolos gavėjas suteikia Paskolos davėjui visas teises Užtikrinimo priemonių naudojimui, kad būtų užtikrintas tinkamas Paskolos grąžinimas ar bet kurio Įsiskolinimo sumokėjimas.
  3. Paskola, Palūkanos, Delspinigiai ir bet kokie Mokesčiai, sąnaudos, išlaidos ar kiti Įsiskolinimai pagal Sutartį yra ir visada turi būti užtikrinti Užtikrinimo priemone.
  4. Iki Paskolos suteikimo Paskolos gavėjas privalo pateikti Paskolos davėjui Užtikrinimo priemonę ir su ja susijusius dokumentus. Visa dokumentacija turi atitikti turinį ir formą kuriuos nustatė arba dėl kurių aiškiai sutiko Paskolos davėjas.
  5. Prieš ar po Užtikrinimo priemonės pateikimo, Paskolos davėjas gali atlikti bet kokį patikrinimą, kaip aprašyta 6.2 punkte, ir suteikti Paskolą esant teigiamam tokio patikrinimo rezultatui.
  6. Šalys susitaria, kad tinkamas Paskolos gavėjo įsipareigojimų pagal Sutartį vykdymas visada užtikrinamas esamų ir būsimų lėšų įkeitimu visose Paskolos gavėjo sąskaitose Platformoje, įskaitant atidaromas ateityje, ir ši Sutartis turi būti laikoma įkeitimo sutartimi. Šis įkeitimas yra maksimalus įkeitimas, kuris garantuoja ne tik Paskolos ir Palūkanų mokėjimą, bet ir bet kokį Paskolos gavėjo Įsiskolinimo grąžinimą. Maksimalią įkeitimo sumą sudaro dviguba Paskolos sumos suma, nurodyta Specialiosiose sąlygose. Didžiausio įkaito skolos dydžio nustatymo data nenustatoma. Atsižvelgiant į tai, kad įkeitimo objektas yra perduodamas Paskolos davėjui, įkeitimas įsigalioja nuo Sutarties įsigaliojimo momento, o bet kokių būsimų sąskaitų įkeitimas galioja nuo tokios sąskaitos atidarymo momento (jei bet kuriuo įkeitimo metu nustatomi įkeitimo apribojimai, tokios sąskaitos įkeitimas įsigalioja nuo tų apribojimų panaikinimo dienos). Paskolos gavėjas įsipareigoja užtikrinti, kad įkeitimo metu minėtoje sąskaitoje esančios lėšos nebus perduotos ar įkeistos tretiesiems asmenims ir nėra areštuotos, teisme ir (ar) arbitraže nėra ginčų dėl šių lėšų, tretieji asmenys neturi joms teisių ir nėra jokių joms galiojančių apribojimų. Paskolos davėjas turi teisę inicijuoti bet kokių mokėtinų sumų išieškojimą pasibaigus Paskolos grąžinimo terminui, pasibaigus bet kuriam mokėjimo terminui, taip pat tada, kai Paskolos davėjas, Sutartyje nurodytais atvejais, įgyja teisę reikalauti įvykdyti užtikrintą prievolę iki termino pabaigos.
  7. Iki visiško Paskolos grąžinimo ir visiško Įsiskolinimo padengimo Paskolos davėjas turi pilną teisę naudotis Užtikrinimo priemone savo nuožiūra ir taip pat gali:
   1. parduoti, įkeisti, pakartotinai įkeisti, priskirti, investuoti, panaudoti, laikyti kartu su kitomis lėšomis ar kitaip naudoti ją savo versle be Paskolos gavėjo pretenzijų ar teisių, įskaitant nuosavybės ar išpirkimo teisę;
   2. registruoti bet kokią Užtikrinimo priemonę savo vardu, jei dar to nepadarė.
  8. Jei Paskola bus visa apimtimi grąžinta pagal Sutartį iki Grąžinimo termino pabaigos, o visi kiti Įsiskolinimai pagal šią Sutartį bus padengti ar už juos bus atsiskaityta, Paskolos davėjas atsisakys ir (arba) grąžins Paskolos gavėjo Užtikrinimo priemonę per 5 (penkias) darbo dienas nuo datos kai minėti įsipareigojimai yra įgyvendinti. Tačiau Paskolos davėjas turi teisę vienašališkai pratęsti šį terminą dėl pagrįstų priežasčių ir nėra atsakingas už Paskolos gavėjo ar trečiųjų šalių nuostolius, susijusius su tokiu pratęsimu.
  9. Nuo momento kai buvo sudaryta Sutartis ir Paskolos davėjui buvo suteikta Užtikrinimo priemonė, iki momento kai visi Įsiskolinimai pagal šią Sutartį yra padengti, Užtikrinimo priemonės turi užtekti, kad būtų galima garantuoti Paskolos grąžinimą ir sumokėti visus Įsiskolinimus pagal Sutartį. Jei Užtikrinimo priemonės nepakanka šiems mokėjimams užtikrinti, įskaitant Įsiskolinimus pagal Sutartį, Paskolos davėjas bet kuriuo metu gali paprašyti Paskolos gavėjo pateikti papildomą Užtikrinimo priemonę.
  10. Įsipareigojimų neįvykdymo atveju, Paskolos davėjas įgalioja Paskolos gavėją, kuris gali savo nuožiūra panaudoti Užtikrinimo priemonę ar jos dalį Paskolos ar jos dalies grąžinimui ir bet kokio Įsiskolinimo pagal Sutartį apmokėjimui, kaip aprašyta 17.2 punkte. Paskolos davėjas gali, bet neprivalo, informuoti Paskolos gavėją apie Užtikrinimo priemonės panaudojimą. Bet koks išieškojimas pagal Užtikrinimo priemonę atliekamas 13.5 punkte nurodyta tvarka.
  11. Paskolos gavėjas patvirtina ir pripažįsta, kad:
   1. Užtikrinimo priemonės suteikimas nėra ir neturi būti siejamas su jos kokiu nors pateikimu, saugojimu, registracija, įrašų atlikimu, tam kad ji būtų galiojanti ir veikianti.
   2. Užtikrinimo priemonė atitinka ir turi atitikti visą kovos su pinigų plovimu ar terorizmu reguliavimą, ir nepažeisti galiojančių teisės aktų.
   3. Užtikrinimo priemonė yra ir bus ateityje nesusieta su jokiais suvaržymais, o Paskolos gavėjas turi visus reikalingus leidimus, susijusius su Užtikrinimo priemonės suteikimu.
   4. Paskolos gavėjas yra atsakingas ir privalo supažindinti trečiąją šalį su Sutarties nuostatomis, jei Paskolos gavėjo įsipareigojimus pagal Sutartį užtikrina trečiosios šalies pateiktos Užtikrinimo priemonės.
  12. Paskolos gavėjas atsisako bet kokios teisės reikalauti, kad Paskolos davėjas (arba bet kuris įgaliotas asmuo ar jo atstovas) pirmiausia nukreiptų Užtikrinimo priemonės vykdymą ar reikalautų bet kokios mokėjimo prievolės vykdymo iš kito asmens prieš nukreipiant išieškojimą į Paskolos gavėją pagal šią Sutartį.
  13. Šalys susitaria, kad Paskolos gavėjas saugumo sumetimais neatšaukiamai paskiria Paskolos davėją ir bet kuriuos jo atstovus ar įgaliotuosius atstovus savo atstovais, kad jie imtųsi visų veiksmų, kurių Paskolos gavėjas privalo imtis pagal šią Sutartį ir kurių Paskolos gavėjas nesiėmė. Paskolos gavėjas patvirtina viską ką daro ar ketina daryti pagal šį straipsnį paskirtas atstovas.
  14. Paskolos gavėjas atleidžia Paskolos davėją nuo bet kokios atsakomybės, o Paskolos davėjas neatsako už Paskolos gavėjo ar trečiųjų šalių nuostolius, susijusius su Užtikrinimo priemonės panaudojimu.
  15. Jei pagal šią Sutartį yra pateikiamos kelios Užtikrinimo priemonės, Paskolos davėjas gali savo nuožiūra pasirinkti atitinkamos Užtikrinimo priemonės naudojimo seką.
  16. Jei Užtikrinimo priemonė turi būti padidinta dėl kokių nors Sutartyje nurodytų priežasčių, ji gali būti suteikta Paskolos davėjui, Šalims nepasirašant jokių papildomų oficialių Sutarties pakeitimų. Šalys susitaria, kad jau sudaryti dokumentai (Sutartis ir kt.) bus laikomi automatiškai pakeistais tais atvejais, kai didinamas Užtikrinimo priemonių skaičius ar jų dydis. Tačiau Šalys gali ir pasirašyti atitinkamus sudarytų dokumentų pakeitimus (Specialios sąlygos ir pan.), tikslu atspindėti Užtikrinimo priemonių pasikeitimą.
  17. Jei Užtikrinimo priemonės teikėjas yra kitas asmuo nei Paskolos gavėjas, Paskolos gavėjas įsipareigoja supažindinti jį su šios Sutarties sąlygomis.
 9. 9. Palūkanos

  1. Palūkanos kaupiamos ir susidaro kiekvieną dieną.
  2. Jei Paskolos gavėjas nesumoka bet kokio mokėjimo (Mokesčių, Palūkanų, Paskolos įmokų, išlaidų ir pan.) ir nepadengia Įsiskolinimų pagal šią Sutartį nustatytu mokėjimo terminu, taikomi Delspinigiai. Paskolos gavėjas privalo mokėti Delspinigius nuo pirmosios dienos, kai nebuvo sumokėtas tam tikras mokėjimas, ir mokėti jas kiekvieną dieną, kol mokėjimas bus padengtas.
  3. Delspinigiai bus skaičiuojami kiekvieną dieną nuo visos nesumokėtos sumos ir bus mokami / nuskaitomi tokiu pat būdu, kaip ir Palūkanos pagal šios Sutarties nuostatas.
  4. Sukauptos ir mokėtinos Palūkanos ir Delspinigiai visada turi būti sumokėti iki grąžinant visą Paskolą.
  5. Jeigu pasibaigus Paskolos grąžinimo terminui Paskola nebuvo grąžinta, Paskolos gavėjas toliau mokės Palūkanas už nesumokėtą Paskolos sumą iki visiško Paskolos grąžinimo ir Delspinigius, skaičiuojamus nuo negrąžintos Paskolos sumos ir nesumokėtų Palūkanų ar bet kokio kito Įsiskolinimo pagal šią Sutartį iki tol, kol visi Įsiskolinimai bus padengti.
 10. 10. Paskolos grąžinimas

  1. Paskolos Grąžinimo grafikas nustatomas Specialiosiose sąlygose (datos ir sumos, kuriomis reikia grąžinti Paskolą). Jei grafikas nėra nurodytas, Šalys susitaria, kad Paskola bus visiškai grąžinta ir Paskolos gavėjas sumokės visas Palūkanas paskutinę Paskolos Grąžinimo termino dieną.
  2. Paskolos gavėjas gali bet kokią Paskolos dalį grąžinti bet kurią dieną iki Grąžinimo termino pabaigos tik gavęs rašytinį Paskolos davėjo sutikimą arba jei dėl to Šalys susitarė Specialiosiose sąlygose. Jei ši sąlyga yra taikoma, grąžinus Paskolos dalį, Paskolos suma bus automatiškai sumažinta, o visos Palūkanos bus apskaičiuojamos remiantis negrąžinta (sumažinta) Paskolos suma.
  3. Jei Paskola grąžinama iki jos Grąžinimo termino paskutinės dienos be Paskolos davėjo sutikimo, ji nebus traktuojama kaip grąžinta ir visos Paskolos davėjo gautos sumos nebus traktuojamos kaip gautos pagal Sutartį. Visi mokėjimai pagal Sutartį (Paskolos grąžinimas, Palūkanos ir visos kitos negrąžintos sumos, mokėtinos iki Grąžinimo termino pabaigos) bus taikomi ir mokami pagal Sutartį.
  4. Paskolos gavėjas gali paprašyti Paskolos davėjo pratęsti Paskolos terminą ir atidėti Paskolos Grąžinimo terminą, tačiau Paskolos davėjas neprivalo patenkinti tokio prašymo.
 11. 11. Mokesčiai

  1. Visi Mokesčiai, susiję su Sutarties sudarymu ir įgyvendinimu, kartu su jų mokėjimo datomis yra pateikiami Specialiosiose sąlygose ir (arba) Platformoje (Sutarties sudarymo mokestis, Administravimo mokestis ir kt.).
  2. Sutarties sudarymo mokestis visada turi būti sumokėtas iki Paskolos suteikimo.
 12. 12. Išlaidos

  1. Jei dėl Sutartyje numatytų reikalavimų pažeidimo ar bet kokios kitos Paskolos gavėjo klaidinančios ar neteisėtos veiklos Paskolos davėjas patiria bet kokias išlaidas ar sąnaudas (įskaitant pridėtinės vertės ar kitus taikomus mokesčius), susijusius su derybomis ir Paskolos sandorio ir (arba) Sutarties rengimu, vykdymu, pakeitimu, pratęsimu, saugojimu, Paskolos gavėjas turi jas apmokėti per 3 (tris) darbo dienas nuo rašytinio reikalavimo.
  2. Paskolos gavėjas apmoka visus Sutarties ar su ja susijusius tvirtinimo, kitokio pobūdžio dokumentų rengimo ar panašaus pobūdžio rinkliavas ar mokesčius, ir atlygina Paskolos davėjui nuostolius ar padengia atsiradusius įsipareigojimus, kurie gali atsirasti dėl Paskolos gavėjo neveikimo ar vėlavimo sumokėti tokias rinkliavas ar mokesčius.
 13. 13. Mokėjimai

  1. Paskola turi būti grąžinama, Palūkanos ir Mokesčiai mokami pagal Mokėjimų grafiką, nustatytą Specialiosiose sąlygose. Mokėjimų grafikas, nurodytas Specialiosiose sąlygose, pateiktas taikant prielaidą, kad Paskola bus išmokėta Sutarties sudarymo dieną, nurodytą Specialiosiose sąlygose, todėl gali būti preliminarus. Jei Paskola bus išmokėta vėliau, tikrasis Mokėjimų grafikas gali skirtis nuo nurodyto Specialiosiose sąlygose, ir tikslus Mokėjimų grafikas bus pateiktas e. paštu ar Platformoje. Visi kiti Įsiskolinimai pagal šią Sutartį turi būti sumokėti Sutartyje nustatytą dieną arba pagal Paskolos davėjo rašytinį prašymą.
  2. Paskolos gavėjas sutinka, kad Paskolos grąžinimo įmokos, Palūkanos, Delspinigiai, Mokesčiai ir bet kokie kiti Mokėjimai ar Įsiskolinimai gali būti nurašomi iš Paskolos gavėjo Piniginės pagal Mokėjimų grafiką, nurodytą Specialiosiose sąlygose arba kai juos reikia mokėti. Teisė atlikti šiuos nurašymus yra Paskolos davėjo teisė, bet ne pareiga, todėl Paskolos davėjo nesugebėjimas bet kuriuo metu nurašyti bet kokias sumas neatleidžia Paslaugos gavėjo nuo jo įsipareigojimų laiku atlikti mokėjimus pagal šią Sutartį ir jis privalo pats atlikti nurodytą mokėjimą.
  3. Ši Sutartis yra neatšaukiamas Paskolos gavėjo leidimas Paskolos davėjui nurašyti visas pagal šią Sutartį mokėtinas sumas (bet kokius Įsiskolinimus) iš Paskolos gavėjo Piniginės, neįteikiant jokio atskiro pranešimo ir nereikalaujant atskiro Paskolos gavėjo sutikimo.
  4. Šalys gali susitarti, kad Paskolos gavėjas gali atlikti mokėjimus Paskolos davėjui iš kitos sąskaitos nei Piniginė.
  5. Visi Paskolos davėjo gauti pinigai (įskaitant pinigus, gautus po Užtikrinimo priemonės pateikimo vykdymui) turi būti naudojami tokia prioriteto tvarka:
   1. pilnas ar dalinis visų išlaidų ir sąnaudų, kurias Paskolos davėjas patyrė dėl šios Sutarties arba jos yra susijusios su Sutartimi, apmokėjimas ar padengimas;
   2. pilnas ar dalinis Delspinigių apmokėjimas:
    1. už Mokesčius;
    2. už Palūkanas;
    3. už negrąžintą Paskolos sumą;
    4. už kitą Įsiskolinimą;
   3. uždelstų mokėjimų pilnas ar dalinis apmokėjimas:
    1. Mokesčiai;
    2. Palūkanos už negrąžintą Paskolos sumą; 3 Palūkanos;
    3. numatytos Paskolos sumos grąžinimas;
    4. kiti Įsiskolinimai;
   4. pilnas ar dalinis Mokesčių mokėjimas;
   5. pilnas ar dalinis Palūkanų mokėjimas;
   6. pilnas ar dalinis Paskolos mokėjimas;
   7. pilnas ar dalinis bet kokio Įsiskolinimo mokėjimas; ir
   8. permokos grąžinimas Paskolos gavėjui ar kitam asmeniui (jei toks yra), turinčiam į tai teisę.
  6. Jei Paskolos gavėjas nesumokėjo mokėtinų Mokesčių iki Paskolos Grąžinimo termino pabaigos arba Piniginėje nėra pakankamai lėšų Mokesčių nurašymui atlikti, atitinkami mokėtini Mokesčiai bus išskaičiuoti iš pateiktos Paskolos sumos.
  7. Visi Paskolos gavėjo mokėjimai pagal šią Sutartį laikomi atliktais (t. y. sumokėti ir atitinkamai įregistruoti Paskolos davėjo), kai mokėjimo suma yra prieinama Paskolos davėjo sąskaitoje ar piniginėje.
  8. Visi pagal šią Sutartį Paskolos gavėjo atlikti mokėjimai nėra grąžinami.
  9. Jei bet kuris mokėjimas pagal Sutartį turi būti sumokėtas dieną, kuri nėra darbo diena, jis vis tiek turi būti sumokėtas tą pačią dieną.
  10. Visi pagal šią Sutartį Paskolos gavėjo atlikti mokėjimai turi būti atliekami pilnai, be priešpriešinių reikalavimų taikymo ar sąlygų, be jokių išskaičiavimų, su sąlyga, kad jei Paskolos gavėjas reikalaujamas atlikti išskaičiavimą pagal įstatymą ar kitą teisės aktą, jis turi:
   1. įsitikinti, kad išskaičiavimas neviršija minimalios teisės aktų reikalaujamos sumos;
   2. visą išskaičiuotą sumą sumokėti atitinkamai mokesčių ar kitai institucijai;
   3. per atitinkamo teisės aktų leidžiamą mokėjimo terminą pateikti Paskolos davėjui:
    1. oficialų atitinkamos mokesčių institucijos kvitą dėl išskaičiuotos sumos; ar
    2. jei atitinkamos mokesčių institucijos neišduoda tokių kvitų dėl išskaičiuotų sumų, išskaičiavimo pažymėjimą arba lygiavertį atitinkamo išskaičiavimo įrodymą; ir
    3. sumokėti Paskolos davėjui papildomą sumą, kurios reikia norint užtikrinti, kad visa Paskolos davėjo gauta suma po reikalaujamo išskaičiavimo būtų lygi sumai, kurią Paskolos davėjas būtų gavęs, jei toks išskaičiavimas nebūtų atliktas.
  11. Paskolos gavėjo atsakomybė už Paskolos grąžinimą, Palūkanų, Delspinigių ar bet kokio kito Įsiskolinimo sumokėjimą pagal Sutartį nėra ribojama vien tik Užtikrinimo priemonės suma ar bet kokia kita suma jokiame kontekste.
 14. 14. Skaičiavimai

  1. Visos Palūkanos, Mokesčiai ar rinkliavos pagal Sutartį yra kaupiami kiekvieną dieną, apskaičiuojamos pagal faktiškai praėjusių dienų, mėnesių ir metų skaičių.
 15. 15. Pareiškimai ir garantijos

  1. Paskolos gavėjas pareiškia ir garantuoja Paskolos davėjui, kad Sutarties sudarymo dieną ir iki tol, kol nebus visiškai padengti visi Įsiskolinimai ir įvykdyti visi įsipareigojimai pagal šią Sutartį:
   1. Jis yra tinkamai įsteigta įmonė, veikianti pagal jos steigimo jurisdikcijos teisės aktui, jei Paskolos gavėjas yra juridinis asmuo.
   2. Jis nėra vartotojas pagal bet kokius galiojančius teisės aktus, o Paskola bus naudojama tik verslo, o ne vartojimo tikslams, kaip aprašyta 4.1 punkte, jei Paskolos gavėjas yra fizinis asmuo.
   3. Jis turi teisę turėti savo turtą ir vykdyti savo verslą, taip kaip dabar yra vykdomas.
   4. Jis turi ir tiek, kiek Paskolos gavėjas gali pagrįstai tikėtis, turės pakankamai galimybių vykdyti visus mokėjimo įsipareigojimus pagal šią Sutartį.
   5. Sutartis nepažeidžia kitų Paskolos gavėjo kreditorių interesų.
   6. Jis turi teisę sudaryti, teikti ir vykdyti Sutartį ir ėmėsi visų būtinų veiksmų, kad bet kokia veikla ar sandoriai, kylantys iš Sutartis, būtų tinkamai patvirtinti.
   7. Pasirašęs Paskolos gavėjo atstovas veikia neviršijant Paskolos gavėjo suteiktų įgaliojimų / teisių ir nepažeidžiant teisės aktų reikalavimų, Paskolos gavėjo steigimo dokumentų, kompetencijos ir (arba) jo valdymo organų veiklos reglamentų bei kitų taikomų reikalavimų.
   8. Jis gavo visus reikalingus patvirtinimus (dalyvių ir valdymo organų sprendimus), leidimus ir sutikimus, kad galėtų sudaryti, įgyvendinti visas teises ir vykdyti visus įsipareigojimus, numatytus Sutartyje ir Užtikrinimo priemonių dokumentuose, kad jie būtų priimtini kaip įrodymai jo registravimo jurisdikcijoje (jei Paskolos gavėjas yra juridinis asmuo) arba nuolatinės gyvenamosios vietos / gyvenamosios vietos (jei Paskolos gavėjas yra fizinis asmuo) jurisdikcijoje. Visi tokie patvirtinimai, leidimai ir sutikimai yra galiojantys ir teisėti.
   9. Paėmus Paskolą ar suteikiant Sutartyje numatytą Užtikrinimo priemonę, nebus viršytos jokios suteiktų įgaliojimų ar kompetencijos ribos.
   10. Paskolos gavėjui, jo direktoriams (kai taikytina) ar bet kuriam jo turtui netaikomi jokie teisminiai, arbitražiniai ar administraciniai procesai ar jokie kitokie reikalavimai, kurie, kaip pagrįstai galima tikėtis, turėtų reikšmingą neigiamą poveikį jo verslui, turtui ar būklei arba galimybėms vykdyti savo įsipareigojimus pagal Sutartį, įskaitant įsipareigojimus pagal Užtikrinimo priemonių nuostatas.
   11. Nebuvo pateikta nė viena paraiška ar reikalavimas dėl Paskolos gavėjo bankroto ar restruktūrizavimo bylos iškėlimo, taip pat iš kreditorių nebuvo gauta pranešimų apie ketinimus pateikti prašymą teismui dėl bankroto ar restruktūrizavimo bylos iškėlimo.
   12. Nereikia pateikti, registruoti ar pateikti bet kurios Sutarties dalies teismui ar kitai institucijai arba sumokėti žyminių, registracijos ar panašių mokesčių, susijusių su bet kuria Sutarties dalimi ar sandorių, kuriuos numato bet kuri Sutarties dalis.
   13. Nėra jokio Įsipareigojimų neįvykdymo atvejo, jis nesitęsia ir negali pagrįstai įvykti dėl Paskolos suteikimo, Sutarties sudarymo, vykdymo ar bet kokio veiksmo, kurį numato Sutartis, atlikimo.
   14. Jis perskaitė visą informaciją (pranešimus, reikalavimus, naudojimo sąlygas, mokėjimų grafikus, informaciją dėl rizikos atskleidimo, informacinius pranešimus, politikas, gaires, sąlygas ir kt.), kuri pateikta Platformoje ir yra susijusi su Paskola ir Užtikrinimo priemonėmis, ir patvirtina, kad Paskolos gavėjas atitinka visus keliamus reikalavimų, turi teisę ir nori gauti Paskolą.
   15. Jis nėra įtrauktas į jokios šalies ar tarptautinės organizacijos prekybos, finansinių ar ekonominių sankcijų sąrašus;
   16. Jis neketina naudoti Paskolos jokiai neteisėtai veiklai, įskaitant pinigų plovimą ir terorizmo finansavimą, taip pat nenaudos neteisėtų pajamų Paskolos grąžinimui ar kitų mokėjimų vykdymui pagal Sutartį;
   17. Visa informacija ar dokumentai, teikiami Paskolos davėjui tiesiogiai ar per Platformą, taip pat bet kurioje Sutarties dalyje, yra teisingi, tikri, tikslūs, išsamūs ir neklaidinantys, jie nepažeidžia jokių teisės aktų, statutų ar bet kokio reguliavimo, taip pat visi dokumentai yra galiojantys ir teisėti.
   18. Įsipareigojimai pagal Sutartį yra teisėti, galiojantys, privalomi ir vykdytini pagal Sutarties sąlygas.
   19. Užtikrinimo priemonės suteikimas Sutartyje sukuria pagrįstą, teisiškai privalomą ir įgyvendinamą priemonę, siekiant užtikrinti joje nurodytus įsipareigojimus.
   20. Visi šioje Sutartyje numatyti Paskolos gavėjo įgaliojimai ir sutikimai yra neatšaukiami ir duoti laisva valia.
  2. Paskolos gavėjas pareiškia ir garantuoja Paskolos davėjui, kad tiek Sutarties sudarymo dieną, tiek iki kol bus visiškai padengtas visas Įsiskolinimas, o visos prievolės pagal Sutartį bus įgyvendintos, Sutarties ir joje numatytų sandorių vykdymas, nepažeidžia ir nepažeis:
   1. Jo organizacinių, statutinių, korporatyvinių, veiklos ar valdymo dokumentų, jeigu Paskolos gavėjas yra juridinis asmuo;
   2. Jokios sutarties ar kito dokumento, privalomo jam ar jo turto atžvilgiu, ir nesukels jokio įvykio (kad ir kaip jis būtų įvardinamas), galinčio lemti įsipareigojimų nevykdymą pagal tokias sutartis ar dokumentus, ar lemtų jų nutraukimą; ar
   3. bet kokio teisės akto ar reguliavimo, teismo sprendimo ar kito oficialaus dokumento ar įsakymo.
  3. Pareiškimai, garantijos ar patvirtinimai, išdėstyti šioje Sutartyje laikomi pateiktais kiekvieną dieną iki kol visas Įsiskolinimas bus visiškai padengtas ir visos prievolės pagal Sutartį bus įvykdytos, nebent būtų nurodyta, kad jie pateikiami tik tam tikrai konkrečiai dienai. Pareiškimai, garantijos ar patvirtinimai kiekvieną jų taikymo dieną yra taikomi aplinkybėmis, esančiomis jų pakartotinio taikymo metu. Paskolos gavėjas pripažįsta ir sutinka, kad šioje Sutartyje išdėstyti pareiškimai, garantijos ar patvirtinimai yra pateikti kaip vienašaliai aktai ir juos pateikus, jie nebus ginčijami kaip neatitinkantys tikrovės jų pateikimo metu ar bet kurią vėlesnė jų taikymo dieną.
  4. Paskolos gavėjas patvirtina, kad visi aukščiau pateikti pareiškimai ir garantijos yra pateikti ir vykdytini Užtikrinimo priemonių atžvilgiu.
 16. 16. Įsipareigojimai

  1. Paskolos gavėjas įsipareigoja Paskolos davėjui, kad nuo Sutarties sudarymo dienos iki visiško Įsiskolinimo padengimo ir visų Sutartyje numatytų prievolių įgyvendinimo:
   1. Sužinojęs jis nedelsdamas raštu praneša Paskolos davėjui apie:
    1. Bet kokį bylinėjimąsi, arbitražą, administracines bylas ar pretenzijas, susijusias su Paskolos gavėju, Sutartimi ar pateikta Užtikrinimo priemone;
    2. Įsipareigojimų nevykdymo atvejį (ir veiksmus, kurių imamasi siekiant ištaisyti situaciją);
    3. Sutartinių mokėjimų nevykdymą, taip pat nesugebėjimą laiku ir tinkamai įvykdyti kitų sutartinių prievolių;
    4. Paskolos gavėją ištikusius materialinius ekonominius – finansinius sunkumus, pavėluotus mokėjimus ar kitus sunkumus, kuriuos numato Paskolos gavėjas;
    5. Priimtus sprendimus arba sprendimus, kuriuos yra ketinama priimti Paskolos gavėjo atžvilgiu dėl pertvarkymo, likvidavimo, restruktūrizavimo, bankroto ar neteisminio bankroto bylos iškėlimo;
    6. Paskolos gavėjo steigimo dokumentų pakeitimą; Paskolos gavėjo valdymo organų arba dalininkų, kurių kapitalo dalis yra ne mažesnė kaip 10 procentų, struktūros pasikeitimą;
    7. ieškinius, kuriuos trečiosios šalys pareiškė arba ketina pareikšti Paskolos gavėjui teisme ar arbitraže, kuomet tokio ieškinio suma viršija 10.000,00 Eur (dešimt tūkstančių eurų), ir (arba) kai sprendimas dėl tokio ieškinio gali turėti reikšmingą neigiamą poveikį Sutartyje išdėstytų Paskolos gavėjo prievolių vykdymui.
   2. Jis nedelsdamas gaus visus reikalingus ar pageidaujamus leidimus ar įgaliojimus (ir darys viską, ko reikia, kad jie visiškai galiotų) pagal bet kurį teisės aktą ar reguliavimą, kad galėtų vykdyti savo įsipareigojimus, išdėstytus Sutartyje ir užtikrintų Sutarties teisėtumą, galiojimą, vykdytinumą ir priimtinumą kaip tinkamo įrodymo savo įsisteigimo jurisdikcijoje.
   3. Jis pasirūpins, kad bet kuris neužtikrintas ir nesuderintas įsipareigojimas ar prievolė pagal Sutartį užima ir užims bent jau tokią pačią (pari passu) mokėjimo vietą ir prioritetą kartu su visais neužtikrintais ir neįvykdytais dabartiniais ar būsimais, faktiniais ar neapibrėžtaisiais įsipareigojimais ar prievolėmis, išskyrus tuos įsipareigojimus ir prievoles, kurie privalo būti vykdomi pirmaiu pagal galiojančius teisės aktus.
   4. Jis visais atvejais laikysis visų teisės aktų reikalavimų, jei to nepadarius, jo veikla, turtas, būklė arba gebėjimas vykdyti įsipareigojimus pagal Sutartį pablogėtų arba tai pagrįstai tam galėtų turėti reikšmingą neigiamą poveikį.
   5. Jis turės teisę atlikti šiuos veiksmus tik gavęs išankstinį Paskolos davėjo raštišką sutikimą:
    1. Teikti garantijas, laidavimus, hipotekas, įkeitimus ar kitas Užtikrinimo priemones;
    2. Investuoti didesnę sumą nei pradinė Paskolos suma;
    3. Pakeisti verslo modelį, visiškai ar iš dalies įkeisti arba perduoti savo verslą;
    4. Perduoti, parduoti ar perleisti turimų prekės ženklų, domenų ar bet kurių kitų intelektinių nuosavybių teises;
    5. Mokėti dividendus ar pelno dalį arba išmokėti pelno ar turto dalį Paskolos gavėjo akcininkams arba suteikti jiems kitokią paramą;
    6. Mokėti valdymo, konsultavimo ar panašius mokesčius ar atlikti mokėjimus Paskolos gavėjo akcininkams;
    7. Skolinti pinigus bet kuriam kitam asmeniui ar subjektui;
    8. Sumažinti savo kapitalą, išpirkti savo akcijas.
   6. Jis nesukurs ar neleis atsirasti bet kokiems suvaržymams ar kitoms kliūtims, susijusioms su pateikta Užtikrinimo priemone.
   7. Paskolos davėjui paprašius, jis ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas suteiks papildomą Užtikrinimo priemonę, kaip nurodyta 8.9 punkte.
 17. 17. Įsipareigojimų nevykdymo atvejai

  1. Visi toliau nurodyti atvejai ar aplinkybės yra Įsipareigojimų nevykdymo atvejai:
   1. Paskolos gavėjas laiku nesumoka sumos, kurią jis turi sumokėti pagal Sutartį (Paskolos grąžinimas, Palūkanos, Delspinigiai, Mokesčiai, išlaidos ar sąnaudos ar bet koks kitas Įsiskolinimas ir kt.).
   2. Paskolos gavėjas nevykdo (išskyrus mokėjimo įsipareigojimus) kitos Sutarties nuostatos (naudoja Paskolą kitiems, negu nurodyta 4 skyriuje, tikslams arba neteikia papildomos Užtikrinimo priemonės pagal 8.9 punktą ir pan.).
   3. Bet koks Paskolos gavėjo dėl bet kurios Sutarties dalies ar pagal Sutartį pateiktas ar vėliau pakartotas pareiškimas, garantija ar patvirtinimas yra (arba yra įrodyta, kad buvo) neišsamus, netikras, neteisingas ar klaidinantis kokiu nors reikšmingu aspektu.
   4. Paskolos gavėjas neįgyvendina bet kurio iš įsipareigojimų, numatytų 16 punkte.
   5. Bet koks neigiamas poveikis Paskolos gavėjo mokumui ar galimybėms grąžinti Paskolą.
   6. Paskolos gavėjas neišlaiko bet kokios Paskolos davėjo patikros pagal 6.2 punktą.
   7. Sutarties vykdymas tampa neteisėtu bet kuriai iš Šalių.
  2. Bet kuriuo metu po to, kai įvyksta Įsipareigojimų nevykdymo atvejis, Paskolos davėjas gali savo nuožiūra, nesikreipdamas į teismą:
   1. nedelsiant panaikinti visus neįvykdytus Paskolos davėjo įsipareigojimus pagal Sutartį, ko pasėkoje jie taptų nebevykdytini; ir (arba)
   2. pareikšti, kad Paskola kartu su visais kitais mokėjimais (visos sukauptos palūkanos ir visos kitos pagal Sutartį mokėtinos sumos) turi būti sumokėti nedelsiant ir (arba)
   3. paskelbti, kad Paskola turi būti nedelsiant grąžinta pagal Paskolos davėjo pareikalavimą; ir (arba)
   4. nedelsdamas vienašališkai nutraukti Sutartį, įspėjus apie tai Paskolos gavėją; ir (arba)
   5. pateikti vykdymui ar panaudoti visą ar dalį Užtikrinimo priemonės, paprašyti suteikti papildomą Užtikrinimo priemonę ir (arba)
   6. imtis kitų priemonių, kaip nurodyta Sutartyje (pvz. taikyti Delspinigius, kaip aprašyta 9.2 punkte ir pan.).
  3. Jums ar atitinkamos Užtikrinimo priemonės teikėjui delsiant vykdyti savo įsipareigojimus daugiau kaip 30 dienų, mes teikiame informaciją apie Jūsų (ar Užtikrinimo priemonės teikėjo) tapatybę, kontaktinius duomenis ir kredito istoriją, t. y. finansinius ir turtinius įsipareigojimus ir jų vykdymą, skolas ir jų apmokėjimą, Kredito biurui UAB “Creditinfo Lietuva” (įmonės kodas: 111689163, adresas: A. Goštauto g. 40A, LT 01112 Vilnius, Lietuva, manocreditinfo.lt, tel.: (8 5) 2394149). Kredito biuras tvarko ir teikia tretiesiems asmenims (finansų įstaigoms, telekomunikacijų bendrovėms, draudimui, elektros ir komunalinių paslaugų teikėjams, prekybos įmonėms ir kt.) jūsų informaciją siekdamas teisėtų interesų ir tikslų – įvertinti kreditingumą ir valdyti įsiskolinimą. Vertinant kreditingumą, vykdomas asmens savybių įvertinimas automatiniu būdu (profiliavimas), kuris ateityje gali įtakoti Jūsų ar Užtikrinimo priemonės davėjo galimybę sudaryti sandorius. Vertinimas automatiniu būdu padeda atsakingai skolinti, jo metu įvertinama asmens pateikta informacija, kredito istorija, vieša informacija ir kt. Automatinio vertinimo metodai reguliariai peržiūrimi, kad būtų užtikrintas jų sąžiningumas, efektyvumas ir nešališkumas. Kredito istorijos duomenys tvarkomi 10 metų po įsipareigojimų įvykdymo. Jūs ar Užtikrinimo priemonės teikėjas galite susipažinti su savo kredito istorija kreipdamasis tiesiogiai į Kredito biurą. Jūs ar Užtikrinimo priemonės teikėjas taip pat turite teisę prašyti ištaisyti arba ištrinti, arba apriboti duomenų tvarkymą, ir teisę nesutikti, kad duomenys būtų tvarkomi, reikalauti žmogaus įsikišimo automatiniame sprendimų priėmime, pareikšti savo požiūrį ir užginčyti sprendimą, taip pat teisę į duomenų perkeliamumą. Apie šių teisių įgyvendinimą ir apribojimus, savybių įvertinimą automatiniu būdu (profiliavimą), daugiau sužinosite manocreditinfo.lt. Jei Jūsų ar Užtikrinimo priemonės teikėjo teisės pažeidžiamos, Jūs ar atitinkamai Užtikrinimo priemonės teikėjas galite kreiptis į duomenų apsaugos pareigūną el. paštu [email protected] arba anksčiau nurodytu telefonu ar pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai arba teismui.
 18. 18. Įskaitymas

  1. Paskolos davėjas bet kuriuo metu gali įskaityti Paskolos gavėjo prievolę Paskolos davėjui su Paskolos davėjo prievole Paskolos gavėjui, nesvarbu, ar prievolė yra esama ar būsima, likviduota ar ne, ir ar prievolę kyla iš Sutarties. Jei įsipareigojimai (prievolės), kurie turi būti įkaityti, išreiškiami skirtingomis valiutomis, Paskolos davėjas gali įskaitymo tikslais konvertuoti įsipareigojimą (prievolę) pagal rinkos kainą arba pagal Sutartyje nustatytą tvarką. Paskolos davėjo naudojimasis savo teisėmis pagal šias sąlygas neriboja ar nedaro poveikio kitoms Sutartyje išdėstytoms ar kitaip jam prieinamoms teisėms ar teisių gynimo priemonėms.
  2. Paskolos davėjas neprivalo naudotis savo teisėmis, išdėstytomis 18.1 punkte, tačiau, jei teisėmis yra naudojamasi, Paskolos davėjas nedelsdamas praneša Paskolos gavėjui apie atliktą įskaitymą.
 19. 19. Pakeitimai, išimtys, sutikimai ir teisių gynimo priemonės

  1. Paskolos davėjas gali bet kuriuo metu pakeisti Bendrąsias sąlygas ar Platformoje pateiktą informaciją, paskelbdamas šią informaciją Platformoje arba (ir) pateikdamas pranešimą Platformoje arba pranešimą Paskolos gavėjui prieš 30 (trisdešimt) dienų iki pakeitimų įsigaliojimo, išskyrus atvejus, kai atitinkami pranešimai nėra reikalingi pagal Sutartį. Tokie pakeitimai galimi be papildomo informavimo, jei jie pagerina ar nepablogina Paskolos gavėjo padėties. Jei Paskolos gavėjas nesutinka su pakeitimais, jis turi grąžinti visą Paskolos sumą, padengti visą Įsiskolinimą ir įgyvendinti visus kitus įsipareigojimus Paskolos davėjui pagal Sutartį ne vėliau kaip paskutinę dieną prieš pakeitimų įsigaliojimą. Jei Paskolos gavėjas negrąžina Paskolos ir nepadengia visų mokėtinų sumų iki paskutinės šio 30 (trisdešimties) dienų laikotarpio dienos, laikoma, kad Paskolos gavėjas sutinka su pakeitimais ir privalo jų laikytis.
  2. Bet kurios teisės ar teisių gynimo priemonės, numatytos Sutartyje ar teisės aktuose, atsisakymas yra galiojantis tik tuo atveju, jei jį raštu pateikia atsisakanti šalis, ir neturi būti siejamas su bet kokiu kit pažeidimo ar įsipareigojimų nevykdymo atveju. Jis taikomas tik tomis aplinkybėmis, kurioms buvo suteiktas, ir netrukdo jį suteikusiai šaliai vėliau remtis atitinkama nuostata.
  3. Šalies nesugebėjimas arba delsimas pasinaudoti bet kokia teise ar teisių gynimo priemone, numatyta Sutartyje ar teisės aktuose, nėra turimos teisės ar teisių gynimo priemonės atsisakymas, toks veiksmas netrukdo ir neapriboja galimybės vėliau naudotis turima teise ar teisių gynimo priemone. Nė vienas visiškas ar dalinis naudojimasis teise arba teisių gynimo priemone pagal Sutartį ar teisės aktus netrukdo ir neapriboja tolesnio naudojimosi turima teise ar teisių gynimo priemone.
  4. Sutartyje numatytos teisės ir teisių gynimo priemonės yra teisės aktuose numatytų teisių ir teisių gynimo priemonių dalis ar jas papildančios ir jokiais atvejais nėra tik tos, kurios taikomos kaip išimtinės teisės ar teisių gynimo priemonės.
 20. 20. Atskiriamumas

  1. Jei kuri nors Sutarties nuostata (ar jos dalis) yra arba tampa negaliojančia, neteisėta ar neįgyvendinama, ji laikoma minimaliai pakeista kiek būtina, kad ji būtų galiojanti, teisėta ir vykdytina. Jei toks pakeitimas neįmanomas, laikoma, kad atitinkama nuostata (arba jos dalis) išbraukta iš Sutarties yra netaikoma. Bet kokie atitinkamos nuostatos (ar jos dalies) pakeitimai ar išbraukimai (netaikymai) šio punkto pagrindu neturi įtakos likusios Sutarties teisėtumui, galiojimui ir vykdytinumui.
  2. Paskolos davėjas neatsako už Paskolos gavėjo ar trečiųjų šalių nuostolius, susijusius su tokiu atitinkamos nuostatos negaliojimu ar neteisėtumu.
 21. 21. Teisių ir pareigų perleidimas

  1. Paskolos davėjas gali perduoti ar perleisti bet kokias savo teises ir pareigas pagal Sutartį bet kuriai trečiajai šaliai be jokių apribojimų ir be Paskolos gavėjo sutikimo.
  2. Paskolos gavėjas negali perduoti ar perleisti jokių savo teisių ir pareigų pagal Sutartį be Paskolos davėjo sutikimo.
 22. 22. Pranešimai

  1. Bet koks pranešimas adresuotas Šaliai pagal Sutartį arba su susijęs su Sutartimi (toliau – Pranešimas) turi būti pateiktas raštu per Platformą arba gali būti pateiktas el. paštu ar elektroniniu pranešimu arba SMS, kurie būtų siunčiami mobiliųjų telefonų numeriais ir (arba) adresais, nurodytais Specialiosiose sąlygose arba kitu būdu apie kurį kitai šaliai pranešama raštu (pavyzdžiui, per Platformą). Paskolos gavėjas įsipareigoja reguliariai tikrinti Platformoje gautus pranešimus ir patvirtina, kad toks bendravimas naudojant Platformą, el. laiškus ar SMS yra jam priimtinas ir tinkamas susisiekimo būdas.
  2. Pranešimai, siunčiami per Platformą, SMS žinute ar el. paštu paskutiniais žinomais šalių adresais yra prilyginami rašytiniams dokumentams.
  3. Bet koks Paskolos davėjo Pranešimas Paskolos gavėjui pagal Sutartį ar susijęs su Sutartimi laikomas gautu tą pačią dieną, kai jis buvo išsiųstas.
  4. Paskolos davėjas nėra atsakingas, jei Paskolos gavėjas negauna Paskolos davėjo pranešimo, kuris buvo išsiųstas laikantis aukščiau nurodytų sąlygų.
  5. Bet koks Paskolos davėjui adresuotas Pranešimas laikomas gautu tik po faktinio gavimo.
 23. 23. Taikytina teisė

  1. Sutartis ir bet kokie ginčai ar reikalavimai (įskaitant nesutartinius ginčus ar pretenzijas), kylantys iš Sutarties, ar atsiradę dėl jos ar dėl jos turinio ar sudarymo, yra reglamentuojami ir aiškinami pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus.
  2. Kiekviena šalis neatšaukiamai sutinka, kad Vilniaus miesto Lietuvos Respublikos teismai turi išimtinę jurisdikciją ginčams ar ginčams (įskaitant nesutartinius ginčus ar pretenzijas), kylantys iš Sutarties, ar atsiradę dėl jos ar dėl jos turinio ar sudarymo. Jokia šio punkto nuostata neapriboja Paskolos davėjo teisės pateikti ieškinį Paskolos gavėjui bet kuriame kitame kompetentingos jurisdikcijos teisme, o bylos nagrinėjimas vienoje ar daugiau jurisdikcijų netrukdo ieškinio pateikimui bet kurioje kitoje jurisdikcijoje, vienu metu ar ne, tiek, kiek tai yra leidžiama pagal atitinkamos jurisdikcijos teisės aktus.
  3. Kviečiame jus prieš teikiant ieškinį ar imantis kitų teisinių veiksmų teismuose ar kitose institucijoje, pradžioje susisiekti su mumis ir pranešti apie savo problemą mūsų palaikymo komandai. Mes įsipareigojame tinkamai ištirti Jūsų klausimą ir, jei įmanoma, pasiūlyti Jums sprendimą. Su palaikymo komanda galite susisiekti el. paštu [email protected] arba per Platformą.
 24. 24. Autorių teisės ir kitos intelektinės nuosavybės teisės

  1. Jei mes nenurodome kitaip, visos autorių teisės ir kitos intelektinės nuosavybės teisės į bet kokį turinį ir kitą medžiagą, esančią Sutartyje arba bet kokių būdu atsiradusią suteikiant Paskolą, įskaitant, bet neapsiribojant, „Bankera“ pavadinimą ir logotipą, visus dizainus, tekstą, grafiką , paveikslėlius, informacija, duomenis, programinę įrangą, garso failus, kitus failus ir jų parinkimą bei išdėstymą, yra mūsų ar Susijusių asmenų intelektinė nuosavybė, todėl jie yra saugomi galiojančių intelektinės nuosavybės teisės aktų ir jų negalima kopijuoti, imituoti ar naudoti visa apimtimi ar iš dalies be išankstinio rašytinio mūsų sutikimo.
  2. Jums leidžiama naudoti mūsų intelektinę nuosavybę tik tiek, kiek tai pagrįstai būtina tam, kad galėtumėte naudotis Paskola. Draudžiama perparduoti bet kurią aukščiau paminėtą intelektinę nuosavybę; platinti ar demonstruoti viešai; modifikuoti ar kitaip naudoti išvestinius mūsų intelektinės nuosavybės panaudojimo būdus; intelektinę nuosavybę naudoti jokiems kitiems tikslams, nei aiškiai leidžiama pagal šią Sutartį.
  3. Be to, mūsų paslaugų pateikimo išraiška ir pobūdis, įskaitant visą Sutarties tekstą, Platformos puslapio antraštes, pasirinktą grafiką, mygtukų piktogramas ir kodus, paslaugų specifikacijas ir funkcionalumą, yra mūsų paslaugų teikimo ženklas, prekės ženklas bei ženklinimo būdas ir to negalima kopijuoti, imituoti ar naudoti visiškai ar iš dalies be išankstinio raštiško mūsų sutikimo.
 25. 25. Atsakomybės apribojimas

  1. Paskolos gavėjas patvirtina, kad Paskolos davėjas jokiu būdu nėra atsakingas už bet kokią netiesioginę ar ypatingą žalą (pelno praradimą, prarastą prieinamumą ar galimybę, susijusią su specifine Paskolos gavėjo veikla ir kt.), bet kokiu būdu susijusią su Sutartimi ar Platforma.
  2. Paskolos gavėjas patvirtina, kad Paskolos davėjas jokiu būdu nėra atsakingas už Paskolos gavėjo ar bet kurios kitos trečiosios šalies žalą ar nuostolius, jei tolesnis Sutarties vykdymas tampa neteisėtas ar nelegalus iš bet kokios perspektyvos arba Sutartis negali būti toliau vykdoma gavus bet kokių institucijų prašymus ar rekomendacijas.
  3. Mes nebūsime atsakingi ir nekompensuosime jokių nuostolių dėl susijusių su Jumis techninių priežasčių, klaidų, gedimų, saugumo pažeidimų.
  4. Mes neprisiimame jokios atsakomybės už nuostolius ar žalą, jei Jūs pateikiate mums neteisingą ar melagingą informaciją.
  5. Mes nebūsime atsakingi už:
   1. bet kokį informacijos netikslumą, klaidą, delsimą ar praleidimą arba informacijos perdavimą ar pateikimą;
   2. bet kokius nuostolius ar žalą, atsirandančius dėl force majeure įvykių.
  6. Jums nesilaikant Sutarties sąlygų, pažeidžiant bet kurį įstatymą ar trečiosios šalies teises, Jūs įsipareigojate ginti mus ir atlyginti mums ir mūsų asocijuotiems asmenims bet kokį ieškinį ar reikalavimą, įskaitant pagrįstus advokato mokesčius.
 26. 26. Kitos sąlygos

  1. Paskolos gavėjas įgalioja Paskolos davėją atskleisti bet kuriai trečiajai šaliai bet kokią informaciją, susijusią su Užtikrinimo priemone, Paskola ar pačia Sutartimi.
  2. Norėdami sužinoti, kaip mes renkame, naudojame ir dalijamės Jūsų informacija, skaitykite mūsų Privatumo politiką, paskelbtą Platformoje.
  3. Jei ši Sutartis buvo sudaryta anglų kalba, Šalys patvirtina, kad Sutarties kalba yra Joms tinkama ir visiškai suprantama.