Mokėjimo kortelių sutartis

 1. 1. Sutartyje naudojamos sąvokos

  1. 3D apsauga – saugumo priemonė, taikoma naudojantis Kortele, kuomet mokėjimo operaciją reikia patvirtinti prisijungiant prie Tinklalapio panaudojant savo paskyros prisijungimo duomenis ir pasirinktą prisijungimo būdą.
  2. Bendroji paslaugų sutartis – Įstaigos ir Kliento sudaryta bendroji paslaugų teikimo sutartis, kuri kartu su visais pakeitimais ir papildymais yra sudedamoji Sutarties dalis, taikoma ir aiškinama kartu su ja, atsižvelgiant į kontekstą. Bendroji paslaugų sutartis skelbiama Tinklalapyje.
  3. Bekontakčio atsiskaitymo funkcionalumas – mokėjimo operacijos, atliekamos Kortele, patvirtinimas priglaudžiant Kortelę prie specialiu bekontakčio atsiskaitymo ženklu pažymėto kortelių skaitytuvo.
  4. CVC2/CVV2 kodas – personalizuotas kitoje Kortelės pusėje parašo juostoje nurodytas 3 skaitmenų saugumo duomuo, naudojamas atsiskaitant elektroninėse prekių ir paslaugų suteikimo vietose.
  5. Kortelė – Įstaigos Klientui suteikta elektroninė mokėjimo priemonė, leidžianti Klientui elektroniniu būdu suformuoti mokėjimo nurodymus Įstaigai dėl disponavimo su šia kortele susietoje Sąskaitoje esančiomis lėšomis, t. y. atsiskaityti už prekes ar paslaugas negrynaisiais pinigais fizinėse ar elektroninėse prekių ir paslaugų suteikimo vietose jų darbo metu, išsiimti ar įnešti (jei Kortelė turi tokią funkciją) grynuosius pinigus jų išdavimo/priėmimo vietose jų darbo metu. Sąvoka Kortelė toliau Sutartyje taip pat apima ir sąvoką Virtuali kortelė, jeigu nėra išskirta kitaip.
  6. Kortelės turėtojas – fizinis asmuo, kuris turi teisę naudoti Kortelę, t. y. Jūs, jei esate Klientas fizinis asmuo arba fizinis asmuo, kuriam priskirta Kortelė ir kurio vardas ir pavardė nurodyti ant Kortelės, jei Klientas yra juridinis asmuo ar organizacija. Priklausomai nuo konteksto Sutartyje, Kortelės turėtojas šioje Sutartyje taip pat gali būti vadinamas „Jūs“.
  7. PIN kodas – personalizuotas saugumo duomuo, kurį žino tik Kortelės turėtojas ir kuris naudojamas tvirtinant mokėjimo operaciją, atliekamą Kortele.
  8. Sąskaitos sutartis – mūsų ir Kliento sudaryta Elektroninių pinigų ir mokėjimo sąskaitos sutartis, taikoma ir aiškinama kartu su Bendrąja paslaugų sutartimi ir šia Sutartimi, atsižvelgiant į kontekstą. Sąskaitos sutartis skelbiama Tinklalapyje.
  9. Sutartis – ši mokėjimo kortelių sutartis, reglamentuojanti Kortelių išdavimo, naudojimo ir atsiskaitymo jomis tvarką ir kuri taikoma ir aiškinama kartu su Bendrąja paslaugų sutartimi ir Sąskaitos sutartimi, atsižvelgiant į kontekstą. Sutartis skelbiama Tinklalapyje.
  10. Virtuali kortelė – tai specialiu virtualiu formatu išduodama elektroninė mokėjimo priemonė, leidžianti Klientui elektroniniu būdu suformuoti mokėjimo nurodymus Įstaigai dėl disponavimo su šia kortele susietoje Sąskaitoje esančiomis lėšomis, t. y. atsiskaityti už prekes ar paslaugas negrynaisiais pinigais internetu elektroninėse prekių ir paslaugų suteikimo vietose jų darbo metu.
  11. Kitos Sutartyje naudojamos sąvokos atitinka Bendrojoje paslaugų sutartyje nurodytas sąvokas.
 2. 2. Sutarties objektas ir taikymas

  1. Šia Sutartimi mes įsipareigojame suteikti Klientui Kortelę ir/arba Virtualią kortelę, susieti ją su atitinkama Sąskaita, vykdyti Kliento nurodymus dėl mokėjimo operacijų atlikimo (atsiskaitymo) Kortele, suteikti galimybę Klientui valdyti Kortelę nuotoliniu būdu elektroninėmis kompiuterinio ryšio priemonėmis bei atlikti kitas Įstaigos atliekamas operacijas, o Klientas įsipareigoja apmokėti Įstaigai už suteiktas paslaugas ir atliktas operacijas.
  2. Bendrosios paslaugų sutarties ir Sąskaitos sutarties nuostatos yra papildomos prie šios Sutarties ir taikomos tiek šioje Sutartyje aptartiems (pvz., Sutarties nutraukimas ar atsakomybės taikymas), tiek neaptartiems (pvz., taikytina teisė ar Sutarties keitimas) atvejams, atsižvelgiant į kontekstą.
 3. 3. Kortelių išdavimas

  1. Kortelė išduodama Klientui jau turint Sąskaitą ir Klientui pateikus atitinkamą prašymą, pasirinkus Kortelės rūšį, pateikus reikiamus duomenis Tinklapyje ir sutikus su šios Sutarties sąlygomis. Kortelė nebus išduodama, jei Sąskaitoje bus skola ar nebus pakankamai lėšų mokesčiams padengti.
  2. Kortelės užsakymo metu Tinklapyje turėsite sukurti Kortelės PIN kodą ir būsite visiškai atsakingas už jo saugumą ir slaptumą. PIN kodą visada galėsite pasitikrinti Tinklapyje.
  3. Kortelė siunčiama paštu Kliento nurodytu adresu. Apie jos pristatymą būsite informuotas Tinklalapyje ar kitu sutartu būdu (pvz. SMS žinute). Jei Kortelės negaunate per 30 (trisdešimt) dienų, privalote mus informuoti.
  4. Klientas gali užsisakyti tiek vieną Kortelę, tiek ir papildomas Korteles ar Virtualią kortelę ir turėti jas vienu metu. Mes galime riboti Jūsų turimų Kortelių skaičių.
  5. Įstaiga turi teisę dėl bet kokių priežasčių atsisakyti išduoti Kortelę.
  6. Jei Kortelė užsakoma Kortelės turėtojui, kuris yra kitas asmuo nei Klientas, pastarasis privalo supažindinti Kortelės turėtoją su Sutartimi, Sąskaitos sutartimi ir Bendrąja paslaugų sutartimi ir jos visos taikomos Kortelės turėtojo atžvilgiu. Klientas prisiima visą atsakomybė dėl Kortelės turėtojo veiksmų ar neveikimo.
 4. 4. Kortelės naudojimas

  1. Gavus Kortelę Jūs turite:
  2. Patikrinti, ar ant Kortelės nurodyti teisingi Jūsų duomenys. Jei ne – privalote informuoti Įstaigą, o Kortelės neaktyvuoti.
  3. Pasirašyti kitoje Kortelės pusėje, tam skirtoje vietoje.
  4. Aktyvuoti Kortelę Tinklalapyje, prisijungę prie savo paskyros.
  5. Kortele galima atsiskaityti už prekes ir paslaugas prekybos ar paslaugų teikimo vietose ar kitose aptarnavimo vietose, kuriose yra sudarytos techninės galimybės atlikti tokias operacijas.
  6. Jei Kortelė palaiko Bekontakčio atsiskaitymo funkciją, ją galite įjungti ir išjungti Tinklalapyje, prisijungę prie savo paskyros. Prieš atliekant pirmą bekontakčio atsiskaitymo operaciją, Jūsų paprašysime prieš tai atlikti operaciją, tvirtinamą PIN kodu.
  7. Kortele taip pat galima atsiskaityti internetu apsiperkant elektroninėse prekių ir paslaugų suteikimo vietose. Norint naudotis šia funkciją, gali reikėti ją įjungti Tinklalapyje, kur galima ją ir išjungti.
  8. Kortele galima atsiskaityti užsienio šalyse, jei tam yra sudarytos techninės galimybės. Tinklalapyje gali būti suteikiama galimybė įjungti arba išjungti šią funkciją. Mes galima nustatyti apribojimus naudoti Kortelę tam tikrose šalyse.
  9. Su Kortele taip pat galite išsiimti grynųjų pinigų bankomatuose. Tinklalapyje gali būti suteikiama galimybė įjungti arba išjungti šią funkciją.
  10. „Visa Europe“ asociacijos Kortelėmis („Visa“) galima atsiskaityti tik „Visa“ ženklu pažymėtose prekių ar paslaugų teikimo ar aptarnavimo vietose. Kitų asociacijų Kortelėmis (pvz. „MasterCard“) (jei tokias išduodame) galima atsiskaityti tik atitinkamos asociacijos ženklu pažymėtose prekių ar paslaugų teikimo ar aptarnavimo vietose.
  11. Atsiskaitant Kortele, naudojamos lėšos, esančios jūsų Sąskaitoje, susietoje su Kortele. Atsiskaitymai vykdomi ta valiuta, kuria yra tvarkoma minėta Sąskaita.
  12. Su Kortele susietos Sąskaitos likutį galite pasitikrinti Tinklalapyje, bankomatuose ar kitose vietose, jei tam yra sudarytos techninės galimybės.
  13. Pageidaujamo laikotarpio mokėjimo operacijų, atliktų Kortele, išrašą, galite suformuoti Tinklalapyje, jei tam yra sudarytos techninės galimybės.
  14. Kortelę galite naudoti tik teisėtiems tikslams ir tik sąžiningai.
  15. Atkreipkite dėmesį, kad tam tikrais atvejais dėl atliekamų sistemos atnaujinimo darbų ar kitų trikdžių Kortelė gali tam tikru metu neveikti ar jos funkcionalumas būti apribotas (pvz., negalima atsiskaityti internetu ar išsiimti grynųjų pinigų bankomate). Tokiais atvejais neprisiimame atsakomybės dėl patirtų nuostolių.
 5. 5. Kortele atliekamos mokėjimo operacijos patvirtinimas

  1. Jūsų sutikimas atlikti mokėjimo operaciją Kortele (autorizavimas) duodamas, jei:
  2. Ją patvirtinate įvesdami Kortelės PIN kodą.
  3. Bekontakčio atsiskaitymo atveju – priliesdami Kortelę prie atsiskaitymo terminalo ir atlikdami elektroniniame kortelių skaitytuve nurodytus veiksmus. Viršijus bekontakčio atsiskaitymo limitą, operaciją gali reikėti papildomai patvirtinti PIN kodu.
  4. Perbraukiate Kortele elektroniniame kortelių skaitytuve ir pasirašote išduotame kvite.
  5. Įdėję Kortelę į savitarnos elektroninį kortelių skaitytuvą atliekate jame nurodytus veiksmus nesuvedę PIN kodo (pvz. mokėdami kelių mokestį).
  6. Atsiskaitydami internetu elektroninėse prekybos ir paslaugų vietose įvedate Kortelės duomenis (pvz. vardas, pavardė, numeris, galiojimo laikas, CVC2/CVV2 kodas).
  7. Sudarote sutartį su prekių ar paslaugų teikėju fiziškai ar internetu elektroninėse prekių ir paslaugų suteikimo vietose ir sutinkate inicijuoti mokėjimo operaciją nurašant lėšas nuo Sąskaitos perduodami jam Kortelės duomenis (pvz. vardas, pavardė, numeris, galiojimo laikas, CVC2/CVV2 kodas).
  8. Pateikiate Kortelės duomenis (pvz. vardas, pavardė, numeris, galiojimo laikas, CVC2/CVV2 kodas) prekių ar paslaugų teikėjui fiziškai ar internetu elektroninėse prekių ir paslaugų suteikimo vietose.
  9. Priklausomai nuo prekių ar paslaugų teikėjo taikomų techninių sprendinių ir Jūsų pasirinktų apsaugos būdų Tinklalapyje (jei jie leidžiami), aukščiau nurodytą sutikimą gali reikėti papildomai patvirtinti viena iš operacijos metu nurodytų Identifikavimo priemonių ar 3D apsauga. Jei mūsų nuomone tokios apsaugos naudojimas yra būtinas, o Jūs ja nesinaudojate, galime atsisakyti vykdyti mokėjimo operaciją.
  10. Visi aukščiau nurodyti veiksmai turi tokią pačią teisinę galią kaip ir Jūsų pasirašyti dokumentai ar raštu pateikti nurodymai patvirtinti atitinkamą mokėjimo operaciją.
  11. Jei Jūs mokėjimo operaciją patvirtinote vienu iš aukščiau nurodytu veiksmu, jos atšaukti negalite. Atšaukti galite tik tokią operaciją, kuri turi būti įvykdyta ateityje (pvz., paslaugos mokestis, mokamas kas mėnesį), tačiau apie tai privalote informuoti prekių ar paslaugų teikėją ne vėliau kaip likus 2 darbo dienoms iki operacijos įvykdymo termino ir jei reikia, pranešti mums. Mes neprisiimame atsakomybės dėl tokių operacijų atšaukimo.
  12. Jūs esate atsakingas už visas pasekmes, atsiradusias Jums davus sutikimą atlikti mokėjimo operaciją Kortele. Todėl:
  13. Visada prieš duodami aukščiau nurodytą sutikimą patikrinkite mokėjimo operacijos duomenis.
  14. Saugokite tokią operaciją patvirtinantį dokumentą (pvz. čekį, mokėjimo kvitą).
  15. Šį sutikimą duokite tik pats, o jei fiziškai turi būti nuskaityta Kortelės informaciją, užtikrinkite, kad tai būtų padaryta Jūsų akivaizdoje.
  16. Jei pastebėjote mokėjimo operaciją, kuriai nedavėte sutikimo (neautorizuota operacija), privalote nedelsiant mums pranešti per Tinklalapį ar susisiekti jame nurodytais kontaktais.
  17. Mes grąžinsime lėšas, nurašytas iš Jūsų Sąskaitos, susietos su Kortele, tik tada, jeigu Jūs, sužinoję apie netinkamai atliktas ar atliktas be Jūsų sutikimo (neautorizuotas) mokėjimo operacijas Kortele, dėl kurių pagal šią Sutartį galite pareikšti reikalavimus, pranešite mums nedelsdami, bet ne vėliau kaip per 13 (trylika) mėnesių nuo lėšų nurašymo dienos, o jeigu esate verslo klientas, – ne vėliau kaip per 60 (šešiasdešimt) dienų.
 6. 6. Kortele atliekamos mokėjimo operacijos vykdymas

  1. Jei buvo duotas sutikimas, numatytas 5.1 p. mokėjimo operacija (atsiskaitymas) atliekama:
  2. Rezervavus lėšas Sąskaitoje, susietoje su Kortele, o gavus patvirtinimą iš lėšų gavėjo, nurašant atitinkamą sumą nuo šios Sąskaitos. Negavę patvirtinimo per 15 (penkiolika) dienų, rezervaciją atšauksime. Rezervavimo metu nėra rezervuojami taikytini mokesčiai, nustatyti Tipiniuose įkainiuose.
  3. Arba atitinkamą sumą nuo Sąskaitos, susietos su Kortele, nurašant gavus patvirtinimą iš lėšų gavėjo, netaikant lėšų rezervavimo. Šiuo atveju atsiskaitymas gali įvykti iškart po Jūsų sutikimo davimo arba vėliau.
  4. Jei dėl Kortele atliktų operacijų, Sąskaitos, susietos su Kortele, likutis tampa neigiamas, Jūs privalote jį padengti.
  5. Mes galime atsisakyti vykdyti mokėjimo operaciją Kortele, jei:
  6. Sąskaitoje, susietoje su Kortele, nepakanka lėšų mokėjimo operacijai atlikti ir sumokėti atitinkamą mokestį už ją.
  7. Turime įtarimų dėl neteisėto Kortelės naudojimo ar įtarimų dėl atitinkamų saugumo pažeidimų.
  8. Jūs nesilaikote Sutarties ar kitų susitarimų, sudarytų su mumis.
  9. Mokėjimo operaciją laikome įtartina.
  10. Negalime jos atlikti dėl klaidų, gedimų, atnaujinimo darbų ar trečiųjų asmenų veikimo ar neveikimo.
  11. Jei mokėjimo operacija neatliekama ne dėl mūsų kaltės (pvz., pateikti netikslūs rekvizitai, uždaryta sąskaita) ir / ar mokėjimo nurodymo suma grąžinama Jums, mes neprisiimame dėl to atsakomybės ir nekompensuojame dėl to patirtų nuostolių (pvz., negrąžiname už operaciją sumokėtų mokesčių ar išlaidų, susijusių su lėšų grąžinimu).
  12. Įvykus neautorizuotai mokėjimo operacijai dėl prarastos ar pavogtos Kortelės panaudojimo ar neteisėto Kortelės pasisavinimo Jums gali tekti nuostoliai iki 50 (penkiasdešimt) eurų, jeigu esate vartotojas, arba visi nuostoliai, jeigu esate verslo klientas.
  13. Jei veikėte sąžiningai ir iki mokėjimo operacijos negalėjote pastebėti Kortelės praradimo, vagystės, neteisėto pasisavinimo ar neautorizuota mokėjimo operacija įvyko dėl mūsų kaltės Jūs nepatirsite jokių nuostolių dėl neautorizuotų mokėjimo operacijų.
  14. Jums tenka visi nuostoliai dėl neautorizuotų mokėjimo operacijų Kortele, jeigu jie atsirado dėl to, kad veikėte nesąžiningai, neatsargiai ar tyčia nevykdėte savo pareigų, nustatytų šioje Sutartyje.
  15. Mes neprisiimame jokios atsakomybės, jei Kortele negalėjote pasinaudoti dėl trečiųjų asmenų veikimo ar neveikimo, jei Kortelę naudojate neteisėtai ar nesąžiningai, taip pat jei Jums Kortele atlikus mokėjimo operaciją (atsiskaičius) Jūsų įsigytos prekės ar paslaugos buvo nekokybiškos ar prekių ir paslaugų teikėjas nesudarė sąlygų atsiskaityti Kortele, ar nesuteikė nuolaidos, nors turėjote ją gauti, ar Jūs patyrėte kažkokių kitų nepatogumų ar nuostolių dėl trečiųjų asmenų veiksmų.
 7. 7. Valiutos keitimas Kortele atliekant mokėjimo operaciją

  1. Mokėjimo operaciją Kortele galite atlikti (atsiskaityti) bet kokia valiuta, tačiau lėšos iš Sąskaitos, susietos su Kortele, visada bus nurašomos eurais. Mokėjimo operacijos valiuta keičiama į eurus pagal atitinkamos asociacijos, kurios prekės ženklu pažymėta Kortelė (pvz., „Visa Europe“ asociacijos, jei Kortelė „Visa“ arba kitos asociacijos, jei Kortelė pažymėta kitu ženklu) nustatytą valiutos keitimo kursą, galiojantį operacijos apdorojimo dienai. Jei numatyta Tipiniuose įkainiuose, taip pat gali būti taikomas valiutos keitimo mokestis.
  2. Tuo atveju, jei Kortele atliekamo mokėjimo atveju taikomas lėšų rezervavimas, rezervavimo metu taikomas valiutos keitimo kursas gali skirtis nuo to, kuris bus taikomas lėšų nurašymo metu.
  3. Mes neprisiimame atsakomybės dėl Jūs patirtų nuostolių, susijusių su valiutos konvertavimu ar valiutų kurso pasikeitimu.
 8. 8. Kortele atliekamų mokėjimo operacijų limitai

  1. Kiekvienai Kortelei taikomi standartiniai grynųjų pinigų paėmimo ir mokėjimo operacijų (atsiskaitymo) limitai, kurie pateikti Tipiniuose įkainiuose arba Tinklalapyje. Juos pasikeisti galite pats Tinklalapyje, tačiau tik iki didžiausios leidžiamos ribos.
  2. Mes galime atsisakyti padidinti arba neleisti didinti šių limitų.
  3. Šiuos limitus mes taip pat galime pakeisti bet kuriuo metu, net ir nepateikę jokio pranešimo Jums.
  4. Jei viršijate nustatytus limitus, mes galime nevykdyti Jūsų pateiktų mokėjimo operacijų nurodymų.
 9. 9. Mokesčiai

  1. Klientas už Kortelės išdavimą, atnaujinimą, aptarnavimą ir bet kokias mokėjimo operacijas Kortele ar su tuo susijusius veiksmus privalo mokėti Tipiniuose įkainiuose nustatytus mokesčius, kurie automatiškai nurašomi nuo Sąskaitos, susietos su Kortele. Klientas privalo užtikrinti, kas Sąskaitoje visada būtų pakankamas lėšų likutis šiems mokesčiams padengti.
  2. Šie mokesčiai nurašomi mokėjimo operacijos (atsiskaitymo) metu, priklausomai nuo operacijos, kartu su ja arba atskirai, taip pat gali būti nurašomi tiek tuo pačiu, tiek skirtingu metu.
  3. Jei yra taikomas Kortelės naudojimo mokestis, jis nurašomas nuo Sąskaitos, susietos su Kortele, mūsų pasirinktą dieną, kartą per mėnesį, už praėjusį mėnesio laikotarpį.
  4. Mokesčiai, nurodyti Tipiniuose įkainiuose, mokami juose nurodyta valiuta.
  5. Jei Sąskaitoje, susietoje su Kortele, nepakanka lėšų mokesčiams nusirašyti, jie gali būti nurašomi nuo bet kurios kitos Kliento Sąskaitos.
  6. Atkreipkite dėmesį, kad Jums papildomai gali būti taikomi prekių ir paslaugų teikėjų, interneto ryšio tiekėjų, atitinkamos įrangos savininkų ar paslaugos teikėjų nustatyti mokesčiai, dėl kurių taikymo neprisiimame jokios atsakomybės.
 10. 10. Saugumas

  1. Kortelę ir visus su ja susijusius personalizuotus saugumo duomenis (pvz., PIN kodas, prisijungimo duomenys) Jūs privalote saugoti ir imtis visų veiksmų, kad jie nebūtų atskleisti tretiesiems asmenims.
  2. Sužinoję apie Kortelės vagystę, neteisėtą perėmimą ar kitokį jos praradimą, Kortele atliktą ar mėginamą atlikti mokėjimo operaciją be Jūsų sutikimo, bet kokią kitą neteisėtą veiką, susijusią su Kortele, ar kad su Kortele susiję personalizuoti saugumo duomenys tapo ar galėjo tapti žinomi kitiems asmenims, turite nedelsiant mums pranešti Tinklalapyje ar jame nurodytais kontaktais.
  3. Kortele gali naudoti tik tas asmuo, kurio vardas ir pavardė (kartu su juridinio asmens duomenimis, jei Sąskaitos savininkas yra juridinis asmuo) nurodytas ant Kortelės ir kurio parašas yra įrašytas Kortelėje. Kortelę naudokite atsakingai ir laikydamiesi visų saugumo priemonių, kaip pavyzdžiui:
  4. Neleiskite ja naudotis kitiems asmenims.
  5. Nepalikite Kortelės be priežiūros, atvirtos vietose, prekių ar paslaugų suteikimo ar aptarnavimo vietose, bankomatuose ar kituose įrenginiuose.
  6. Nelankstykite, nelaužykite Kortelės, saugokite ją nuo vandens, aukštos temperatūros, elektromagnetinio lauko poveikio ar bet kokių mechaninių pažeidimų.
  7. Atsakomybė dėl visų mokėjimo operacijų, patvirtintų PIN kodu, Identifikavimo priemone ar 3D apsauga, tenka išimtinai Jums ir dėl tokių operacijų jokios atsakomybės neprisiimame. Todėl šias priemones naudokite atsakingai ir laikydamiesi visų saugumo priemonių, kaip pavyzdžiui:
  8. Niekam neatskleiskite PIN kodo, duomenų, susijusių su Identifikavimo priemone ar 3D apsauga. Juos žinokite tik Jūs.
  9. Neužsirašykite PIN kodo, duomenų, susijusių su Identifikavimo priemone ar 3D apsauga, ant Kortelės ar bet kokių kitų daiktų.
  10. Suvesdami PIN kodą ar duomenis, susijusius su Identifikavimo priemone ar 3D apsauga, įsitikinkite, kad niekas jų nemato, o įrenginys į kurį suvedate duomenis nėra kaip nors pažeistas ar jame nėra sumontuota kenkėjiška įranga.
  11. Jei Jūs Kortele, PIN kodu, Identifikavimo priemonėmis ar 3D apsauga nesinaudojate atsakingai ir nesilaikėte aukščiau nurodytų ar kitų saugumo priemonių ir to pasėkoje buvo atlikta neautorizuota mokėjimo operacija Kortele, Jūsų elgesys laikomas dideliu neatsargumu ir Jūs prisiimate dėl to visą atsakomybę ir mes nekompensuojame jokių dėl to patirtų nuostolių.
  12. Jei savo Kortelės duomenis pateikiate ir registruojate internetu elektroninėse piniginėse (pvz. Paypal), elektroninėse prekybos ir paslaugų vietose (pvz. Amazon, Aliexpress), elektroninėse paskyrose (pvz., Google, socialiniuose tinkluose), sudarote sutartis dėl periodinio pinigų nurašymo už gaunamas prekes ar paslaugas (pvz., Netflix, Spotify) ar bet kokiu kitu būdu juos pateikiate ar registruojate Kortelę prie bet kokios savo elektroninės paskyros, atsakomybė dėl visų mokėjimo operacijų, atliktų prisijungus prie Jūsų elektroninės paskyros ar iš jos pasisavinus Kortelės duomenis, tenka išimtinai Jums ir dėl tokių operacijų jokios atsakomybės neprisiimame. Todėl Kortelę registruokite prie bet kokios savo elektroninės paskyros atsakingai ir laikydamiesi visų saugumo priemonių, kai pavyzdžiui:
  13. Niekam neatskleiskite prisijungimo prie savo elektroninės paskyros duomenų, juos žinokite tik Jūs.
  14. Neužsirašykite šių prisijungimo duomenų ant Kortelės ar bet kokių kitų daiktų.
  15. Suvesdami prisijungimo prie savo elektroninės paskyros duomenis, įsitikinkite, kad niekas jų nemato, o įrenginys į kurį suvedate prisijungimo duomenis nėra kaip nors pažeistas ar jame nėra sumontuota kenkėjiška įranga.
  16. Jei Jūs Kortelės duomenis pateikiate ir registruojate internetu prie savo elektroninių paskyrų neatsakingai ir nesilaikote aukščiau nurodytų ar kitų saugumo priemonių dėl prisijungimo prie savo elektroninių paskyrų ir to pasėkoje Jūsų prisijungimo prie elektroninių paskyrų duomenys tapo žinomi tretiesiems asmenims ir/ar buvo atlikta neautorizuota mokėjimo operacija Kortele, Jūsų elgesys laikomas dideliu neatsargumu ir Jūs prisiimate dėl to visą atsakomybę ir mes nekompensuojame jokių dėl to patirtų nuostolių.
 11. 11. Kortelės blokavimas

  1. Kortelę blokuoti galite pats Tinklalapyje arba pranešę mums kontaktais, nurodytais Tinklalapyje. Jei to nepadarote toks Jūsų elgesys laikomas dideliu neatsargumu ir Jūs prisiimate dėl to visą atsakomybę ir mes nekompensuojame jokių dėl to patirtų nuostolių. Kortelė blokuojama, tik jei gavote tai patvirtinantį pranešimą.
  2. Kortelę blokuoti turite, jei:
  3. Kortelę pavogė, ji buvo neteisėtai pasisavinta ar kitaip ją praradote.
  4. Pastebėjote neteisėtas ar įtartinas mokėjimo operacijas Sąskaitoje, susietoje su Kortele.
  5. Pastebėjote ar sužinojote, kad su Kortele susiję personalizuoti saugumo duomenys (pvz., Kortelės duomenys, jos PIN kodas, jūsų prisijungimo prie Tinklalapio ar elektroninių paskyrų, kur buvo registruota Kortelė, duomenys) tapo ar galėjo tapti žinomi tretiesiems asmenims.
  6. Įtariate ar žinote, kad Kortele yra ar gali būti naudojamasi neteisėtai.
  7. Jei dėl aukščiau nurodytų veiksmų buvo galimai atliktos nusikalstamos veikos (turto vagystė, sukčiavimas, duomenų vagystė, neteisėtos operacijos ar pan.) apie tai taip pat privalote pranešti ir teisėsaugos institucijoms. Jei to nepadarote toks Jūsų elgesys laikomas dideliu neatsargumu ir Jūs prisiimate dėl to visą atsakomybę ir mes nekompensuojame jokių dėl to patirtų nuostolių.
  8. Mes patys galime visiškai ar iš dalies blokuoti Kortelę ar Kortele vykdomas mokėjimo operacijas, jei (esant galimybei, prieš tai Jus informuosime):
  9. Pastebėjome Sutarties 10.2 p. ar 11.2 p. nurodytus veiksmus ar juos įtariame (pvz., klaidingai naudojamos Identifikavimo priemonės, vedami klaidingi prisijungimo prie Tinklapio duomenys).
  10. Jūs nesilaikote Sutarties ar kitų susitarimų, sudarytų su mumis, nuostatų, ar nevykdote teisės aktuose numatytų nuostatų ar reikalavimų, kuriuos galime teikti vadovaudamiesi teisės aktais.
  11. Nustatome kitas su Kortelės ar su ja susietos Sąskaitos saugumu susijusias priežastis.
  12. Įtariame neteisėtą ar nesąžiningą naudojimąsi Kortele.
  13. Tam yra kitų, mums svarbių priežasčių.
  14. Jūs esate visiškai atsakingas už visas Kortele atliktas operacijas, įvykdytas iki pranešimo mums apie Sutarties 10.2 p. ir 11.2 p. nurodytas aplinkybes, ir tokiu atveju mes neprisiimame atsakomybės. Privalote atlyginti visas mūsų patirtas išlaidas, atsiradusias iki minėto pranešimo pateikimo.
  15. Kortelė taip pat gali būti automatiškai užblokuota, jei 3 (tris) kartus neteisingai suvesite PIN kodą ar per dažnai nesėkminga bandysite atlikti mokėjimo operacijas Kortele.
  16. Kortelės blokavimas nesustabdo jokių mokesčių, nurodytų Tipiniuose įkainiuose, taikymo.
  17. Kortelę ar Kortele vykdomas mokėjimo operacijas atblokuojame, jei Jūs to prašote ir mes sutinkame arba dingo priežastys, dėl kurių mes taikėme blokavimą.
  18. Mes neprisiimame jokios atsakomybės dėl Kortelės ar Kortele vykdomų mokėjimo operacijų blokavimo.
 12. 12. Kortelės galiojimas

  1. Kortelė galioja tik tam tikrą laiką. Jos galiojimo data nurodyta ant Kortelės. Kortelė galioja iki paskutinės mėnesio, nurodyto ant Kortelės, dienos. Kortelė nėra Jūsų nuosavybė, todėl pasibaigus Kortelės galiojimui turite ją sunaikinti .
  2. Iki Kortelės galiojimo pabaigos galime Jums atsiųsti atnaujintą Kortelę paštu. Kortelė bus išsiųsta jūsų Kortelės užsakymo metu pasirinktu pristatymo būdu ir adresu. Jei norite gauti atnaujintą Kortelę kitu adresu, atnaujinkite adresą ne vėliau kaip likus 60 (šešiasdešimt) dienų iki Kortelės galiojimo termino pabaigos. Kortelė automatiškai atnaujinama, jei per paskutinius 3 (tris) mėnesius buvo atlikta bent viena operacija Kortele. Informaciją apie tai matysite Tinklalapyje. Atminkite, kad užsakyta nauja Kortelė nebūtinai bus pažymėta tos pačios tarptautinės asociacijos („Visa“ ar kita) prekės ženklu, kaip kad buvo pažymėta prieš tai Jūsų turėta Kortelė.
  3. Kortelės praradimo atveju galite užsakyti naują Kortelę. Prarastą Kortelę turite užblokuoti ir apie tai pranešti kaip nurodyta toliau šios Sutarties 11 p.
  4. Jūs taip pat bet kada galite atsisakyti Kortelės paslaugos apie tai mus informavę ar tai nurodę Tinklalapyje, jei tai yra leidžiama.
 13. 13. Sutarties pasibaigimas

  1. Ši Sutartis gali būti pasibaigti ar būti nutraukta visais Bendrojoje paslaugų sutartyje ar Sąskaitos sutartyje nurodytas pagrindais.
  2. Šią Sutartį galime nutraukti, kartu nutraukiant Kortelės galiojimą, nedelsiant, apie tai Jūsų papildomai neinformavę, jei:
  3. neaktyvinate Kortelės ilgiau kaip 2 (du) mėnesius.
  4. Kortele neatliekate jokių mokėjimo operacijų ilgiau kaip 1 (vienerius) metus.
  5. Kortelė yra ilgiau kaip 2 (du) mėnesius blokuota.
  6. Sąskaitoje, susietoje su Kortele, yra skola ir ji nepadengiama ilgiau kaip 2 (du) mėnesius.
  7. Nesvarbu mes ar Jūs nutraukiate Sutartį ar ji pasibaigia kitais pagrindais, Jūs visada iki jos pasibaigimo privalote visiškai atsiskaityti su mumis ir sumokėti visus taikytus mokesčius bei mūsų patirtas išlaidas.